Matthew 12

Съботата е за човека

Мк. 2:23-28 ; Лк. 6:1-5

1 a  b  По онова време една събота Иисус минаваше през посевите. А учениците Му бяха огладнели и започнаха да късат класове и да ядат. 2Като видяха това, фарисеите Му казаха: „Погледни, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.“ 3 c  А Той им каза: „Не сте ли чели какво извърши Давид, когато огладняха той и онези, които бяха с него? 4 d  Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, които не биваше да яде нито той, нито онези, които бяха с него, но само свещениците? 5И не сте ли чели в Закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни? 6Но казвам ви, че тук стои Този, Който е по-голям от храма! 7 e  Ако знаехте какво означава: „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните. 8Защото Синът човешки е господар и на съботата.“

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

Мк. 3:1-6 ; Лк. 6:6-11

9 f  И като тръгна оттам, Той влезе в синагогата им. 10 g  Там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да намерят повод да обвинят Иисус, попитаха Го: „Позволено ли е да се изцелява в събота?“ 11А Той им отговори: „Кой от вас, ако има овца и тя падне в съботен ден в яма, няма да я хване и извади? 12 h  А колко по-ценен от овца е човек! Затова в събота е позволено да се прави добро.“ 13Тогава каза на човека: „Протегни си ръката!“И той я протегна и тя стана здрава като другата. 14 i  А фарисеите излязоха навън и се съвещаваха против Него как да Го погубят.

Пророчество за Христос

15 Като разбра това, Иисус се отдалечи оттам. И тръгна след Него много народ и Той изцели всички тях. 16Той обаче им забрани да разгласяват за Него, 17за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18 j  k  „Ето Моя Служител
12:18 Въплътеният Божий Син, Който доброволно изпълнява волята на триединия Бог.
, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него и Той ще възвести съд над народите.
19Той няма да спори, няма да вика, нито гласът Му ще се разнася по улиците. 20Той няма да строши пречупена тръстика и няма да угаси тлеещ фитил; ще раздава правосъдие до победа. 21На Него ще възложат надеждата си народите.“

Божествената власт на Иисус Христос

Мк. 3:22-27 ; Лк. 11:14-23

22 m  Тогава доведоха при Него сляп и ням човек, обхванат от бяс. Той го изцели, тъй че немият започна да говори и да вижда. 23И целият народ се смая и казваше: „Дали Този не е Давидовият Син
12:23 Т.е. Месия*.
?“
24 o  А фарисеите чуха това и казаха: „Този изгонва бесовете само със силата на Веелзевул, бесовския княз.“ 25Но Иисус, понеже знаеше техните помисли, им каза: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И никой град или дом, разделен на части една против друга, не може да устои. 26И ако Сатана изгонва Сатана – той се е разделил сам против себе си. Как ще устои царството му? 27И ако Аз чрез силата на Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви
12:27 Имат се предвид последователи и ученици на фарисейските учители.
чрез кого ги изгонват? Затова те ще бъдат ваши съдии.
28Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, тогава наистина сред вас е дошло Божието царство. 29Или как може някой да влезе в дома на силен човек и да разграби дома му, ако първо не върже силния? Едва тогава той ще разграби дома му. 30 q  Който не е с Мене, той е против Мене. И който не събира с Мене, той разпилява.

31 Затова ви казвам: всеки грях и хула
12:31 Срещу светините.
ще се простят на хората, но хулата против Духа няма да им се прости.
32 s  И ако някой каже дума против Сина човешки, ще му се прости. Но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито на този свят, ни в бъдещия.

За дървото и неговите плодове

Лк. 6:43-45

33 t  Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош. Защото по плода се познава дървото. 34 u  Змийски изчадия! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата. 35 v  Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. 36Казвам ви обаче, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в Съдния ден. 37Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.“

Знамението на пророк Йона

Мк. 8:11-12 ; Лк. 11:29-32

38 w  x  Тогава някои от книжниците и фарисеите отвърнаха и казаха: „Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.“ 39Но Той в отговор им рече: „Лукав и прелюбодеен род иска знамение, но знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона. 40 y  Защото, както Йона остана в корема на рибата три дена и три нощи, така и Синът човешки ще бъде в сърцето на земята три дена и три нощи. 41 z  Мъжете на Ниневия ще се явят като свидетели на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето – тук стои Един, Който е повече от Йона. 42 aa  Южната царица ще се яви в Съда с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта на Соломон. А ето – тук стои Един, Който е повече от Соломон.

Завръщане на нечистия дух

Лк. 11:24-26

43 ab  Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, търси покой и не го намира. 44Тогава той казва: „Ще се върна в моя дом, откъдето излязох.“И той идва, намира го празен, пометен и нареден. 45Тогава отива и довежда със себе си други седем духа, по-зли от него. Те влизат и заживяват там. И последното състояние на такъв човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зъл род.“

Майката и братята на Иисус Христос

Мк. 3:31-35 ; Лк. 8:19-21

46 ac  Докато Той още говореше на народа, ето Неговата майка и братята Му стояха вън и искаха да говорят с Него. 47Тогава някой Му рече: „Ето майка Ти и Твоите братя стоят вън и искат да говорят с Тебе.“ 48А Той отговори на този, който Му извести това и рече: „Коя е майка Ми и кои са братята Ми?“ 49След това простря ръката Си към Своите ученици и рече: „Ето Моята майка и Моите братя. 50Защото, който изпълни волята на Моя небесен Отец, той Ми е брат и сестра, и майка.“
Copyright information for BulCont