Matthew 17

Преображение на Иисус Христос

Мк. 9:2-13 ; Лк. 9:28-36

1 a  b  А шест дена по-късно Иисус взе със Себе Си Петър, Яков и брат му Йоан и ги изведе насаме на една висока планина. 2И се преобрази пред тях – лицето Му засия като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина. 3И ето явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него. 4Тогава Петър се обърна към Иисус и рече: „Господи, добре е да бъдем тука. Ако искаш, да направим три сенника – един за Тебе, за Мойсей един и един за Илия.“ 5 c  Докато Той още говореше, светъл облак ги засени. И от облака се чу глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение. Него слушайте!“

6 Като чуха това, учениците паднаха по очи и много се уплашиха. 7А Иисус се приближи, докосна ги и рече: „Станете и не се бойте!“ 8Тогава те вдигнаха очи и не видяха никого освен Иисус.

9 И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда: „Не казвайте на никого за това видение, докато Синът човешки не възкръсне от мъртвите.“

10 d  А учениците Му Го попитаха: „Защо книжниците казват, че най-напред трябвало да дойде Илия?“ 11Иисус им отговори: „Да, най-напред ще дойде Илия и ще възстанови всичко. 12 e  Но ви казвам, че Илия вече дойде, а те не го познаха и направиха с него, каквото си искаха. Така и Синът човешки ще пострада от тях.“ 13 f  Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Йоан Кръстител.

Изцеляване на бесноват младеж

Мк. 9:14-29 ; Лк. 9:37-43

14 g  Когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, коленичи пред Него 15и каза: „Господи, смили се над сина ми, защото е лунатик и тежко страда: често пада в огън и във вода. 16Водих го при учениците Ти, но те не можаха да го излекуват.“ 17 h  А Иисус отвърна: „Роде невярващ и развратен, докога ще съм с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.“ 18Тогава Иисус смъмри беса и той излезе от момчето. И от онзи час то оздравя.

19 Когато останаха насаме с Иисус, учениците Го попитаха: „Защо ние не можахме да изгоним беса?“ 20 i  А Иисус им рече: „Заради вашето неверие. Защото, истината ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зрънце, ще наредите на тази планина: „Премести се оттук там!“– И тя ще се премести. И нищо няма да бъде невъзможно за вас. 21А този род
17:21 Т.е. този вид болести, причинени от зли сили.
се прогонва само с молитва и с пост
17:21 В някои ръкописи този стих липсва.
.“

Второ предсказание за страданията и възкресението

Мк. 9:30-32 ; Лк. 9:43-45

22 l  m  А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: „Синът човешки ще бъде предаден в човешки ръце 23 n  и ще Го убият, а на третия ден ще възкръсне.“И те се натъжиха твърде много.

Данъкът за храма

24 o  А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петър онези, които събираха дидрахмите, и му рекоха: „Вашият Учител не плаща ли дидрахма?“ 25Той отговори: „Плаща.“И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и попита: „Как мислиш, Симоне, земните царе от кого взимат налог или данък – от своите синове или от чуждите?“ 26Петър Му отговори: „От чуждите.“Иисус му рече: „И тъй, синовете са освободени. 27Но за да не се дразнят безпричинно, иди на морето, хвърли въдица и вземи първата риба, която се улови. Отвори ѝ устата и ще намериш вътре един статир. Вземи го и им го дай за Мене и за себе си.“
Copyright information for BulCont