Matthew 20

Притча за работниците на лозето

1 „Защото небесното царство прилича на стопанин, излязъл рано сутрин да наеме работници за лозето си. 2Той се услови с работниците за по динарий на ден и ги прати на лозето си. 3А като излезе около девет часа, видя други да стоят на пазара ненаети. 4И на тях рече: „Идете и вие на лозето ми и ще ви дам, каквото се полага.“Те отидоха. 5Пак излезе към дванадесет и към три часа и направи същото. 6Като излезе към пет часа, намери други да стоят ненаети и им каза: „Защо стоите тук цял ден без работа?“ 7Те му отговориха: „Никой не ни е наел.“Той им каза: „Идете и вие на лозето ми и ще получите, каквото се полага.“ 8 a  А когато се мръкна, собственикът на лозето каза на своя управител: „Повикай работниците и им плати надницата, като започнеш от последните, та до първите.“ 9И като дойдоха наетите в пет часа следобед, получиха по динарий. 10А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. 11И като получиха, зароптаха против стопанина 12и казаха: „Тези, последните, работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които понесохме тежестта на деня и жегата.“ 13А той в отговор каза на един от тях: „Приятелю, аз не те онеправдавам. Нали за по динарий се услови ти с мене? 14Взимай си своето и си иди. А на този, последния, аз искам да дам, колкото и на тебе. 15Нима не мога да правя с парите си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, понеже съм добър?“ 16 b  Така последните ще станат първи, а първите – последни. Защото мнозина са звани, но малцина – избрани.“

Трето предсказание за страданията и възкресението

Мк. 10:32-34 ; Лк. 18:31-34

17 c  А когато Иисус отиваше за Йерусалим, по пътя повика насаме дванадесетте ученици и им рече: 18„Ето отиваме в Йерусалим и Синът човешки ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще Го осъдят на смърт, 19 d  и ще Го предадат на езичниците, за да Го поругаят, да Го бичуват и разпънат. И на третия ден ще възкръсне.“

Искане на Зеведеевите синове

Мк. 10:35-45

20 e  Тогава се приближи до Него съпругата на Зеведей заедно със синовете си, поклони Му се и Го молеше за нещо. 21А Той ѝ рече: „Какво искаш?“Тя Му каза: „Кажи тези двама мои синове да седнат в царството Ти – единият отдясно, а другият отляво на Тебе.“ 22 f  Иисус отвърна: „Не знаете какво искате. Можете ли да пиете от чашата, от която Аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам
20:22 В някои ръкописи липсва: „или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам“.
?“Отговориха Му: „Можем.“
23Той им каза: „От Моята чаша ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите
20:23 В някои ръкописи липсва: „и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите“.
, но да дам да се седне отдясно и отляво на Мене не зависи от Мене – то ще се даде на тези, за които е приготвено от Моя Отец.“

24 Когато десетте чуха това, възнегодуваха срещу двамата братя. 25Иисус ги повика и им рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях и велможите властват над тях. 26Между вас обаче да не бъде така: който иска да бъде големец между вас, нека ви бъде слуга, 27 i  и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде роб, 28 j  както и Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“

Изцеляване на двама слепци в Йерихон

Мк. 10:46-52 ; Лк. 18:35-43

29 k  Когато излизаха от Йерихон, след Него вървеше множество народ. 30 l  И ето двама слепци, които седяха край пътя, чуха, че минава Иисус, и започнаха да викат: „Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!“ 31А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те завикаха още по-силно: „Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!“ 32Иисус се спря, повика ги и каза: „Какво искате да сторя за вас?“ 33Те Му казаха: „Господи, да се отворят очите ни!“ 34Иисус се смили, допря се до очите им и те веднага прогледнаха. И те тръгнаха след Него.
Copyright information for BulCont