Matthew 21

Влизане на Иисус Христос в Йерусалим

Мк. 11:1-11 ; Лк. 19:28-40 ; Йн. 12:12-19

1 a  А когато наближиха Йерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, 2като им каза: „Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле
21:2 В 2:2,5,7 става дума под формата на паралелизъм за едно животно – малкото на ослица (ср. Йн. 12:14).
с нея. Отвържете ги и Ми ги доведете.
3А ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са нужни на Господ; и той веднага ще ги пусне.“ 4А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:

5 c  „Кажете на дъщерята на Сион: „Ето твоят Цар идва при тебе кротък, възседнал ослица и осле“.“

6 Учениците отидоха и направиха така, както им заповяда Иисус. 7Докараха ослицата и ослето и метнаха върху тях дрехите си. И Той седна върху тях. 8 d  А повечето хора постилаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клонки от дърветата и застилаха пътя. 9 e  Народът, който вървеше отпред или Го следваше, викаше: „Осанна на Давидовия Син! Благословен е Идващият в името на Господа! Осанна във висините!“

10 Когато пък влезе в Йерусалим, раздвижи се целият град и казваха: „Кой е Този?“ 11А множеството отговаряше: „Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски.“

Изгонване на търговците от храма

Мк. 11:15-19 ; Лк. 19:45-48 ; Йн. 2:13-17

12 f  g  Иисус влезе в Божия храм и изгони всички, които продаваха и купуваха в храма, преобърна масите на обменителите на пари и пейките на продавачите на гълъби. 13 h  И им каза: „Писано е: „Домът Ми ще се нарече дом за молитва; а вие го направихте разбойнически вертеп“.“ 14И дойдоха при Него в храма куци и слепи и Той ги изцели. 15Когато първосвещениците и книжниците видяха чудесата, които Той извърши, и децата, които викаха в храма: „Осанна на Давидовия Син!“, започнаха да негодуват 16 i  и Му казаха: „Чуваш ли какво казват тези?“Иисус им отговори: „Да. Нима никога не сте чели: „От устата на деца и кърмачета Ти си подготвил похвала“?“ 17 j  И като ги остави, излезе извън града във Витания, където и пренощува.

Безплодната смокиня

Мк. 11:12-14 , 20-24

18 k  А на сутринта, връщайки се в града, Иисус огладня. 19И като видя една смокиня край пътя, отиде до нея, но не намери на нея нищо освен листа и ѝ каза: „Никога вече да не дадеш плод!“И смокинята веднага изсъхна.

20 Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: „Как така веднага изсъхна смокинята?“ 21 l  А Иисус им отговори: „Истината ви казвам, че ако имате вяра и не се усъмните, не само това със смокинята ще извършите, но и да наредите на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето!“– ще стане. 22 m  И ще получите всичко, което поискате в молитва с вяра.“

За властта на Иисус Христос

Мк. 11:27-33 ; Лк. 20:1-8

23 n  Когато Иисус дойде в храма и поучаваше, приближиха се към Него първосвещениците и стареите на народа и попитаха: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тази власт?“ 24Иисус им отговори: „Ще ви задам и Аз един въпрос, ако Ми отговорите, ще ви кажа и Аз с каква власт върша това. 25Йоановото кръщение откъде беше: от небето ли или от хората?“А те обсъждаха помежду си и казваха: „Ако речем: „От небето“, ще ни каже – „а защо не му повярвахте“? 26 o  Ако пък речем – „От хората“, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк.“ 27Затова те отговориха на Иисус: „Не знаем.“И Той им рече: „И Аз няма да ви кажа с каква власт върша това.“

Притча за двамата синове

28 „А какво мислите за това? Един човек имаше двама синове. Отиде при първия и му каза: „Синко, иди днес да работиш на лозето.“ 29А той рече: „Не искам.“Но после се разкая и отиде. 30И като дойде при втория, каза му същото. Той отвърна: „Добре, господарю.“Но не отиде. 31Кой от двамата изпълни волята на баща си?“Отговориха му: „Първият.“Иисус им каза: „Истината ви казвам, че митарите и блудниците ви изпреварват в Божието царство. 32 p  Защото Йоан дойде при вас по пътя на праведността, но не му повярвахте. А митарите и блудниците му повярваха. Вие пък видяхте това и не се разкаяхте после, за да му повярвате.“

Притча за злите лозари

Мк. 12:1-12 ; Лк. 20:9-19

33 q  r  „Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го, изкопа в него лин, построи кула и като го предаде на лозари, замина надалеч. 34А когато наближи гроздобер, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат неговия дял от плода. 35 s  Но лозарите хванаха слугите – едни набиха, други убиха, трети пребиха с камъни. 36Той изпрати отново други слуги, повече от първите, но и с тях постъпиха по същия начин. 37Накрая изпрати при тях сина си, мислейки си: „Ще се засрамят от сина ми.“ 38Но лозарите, като видяха сина, си казаха: „Този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му.“ 39Хванаха го, изведоха го извън лозето и го убиха. 40И така, когато дойде господарят на лозето, какво ще направи на тези лозари?“ 41Отговориха Му: „Злодейците жестоко ще убие, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават навреме плода.“

42 t  Иисус им каза: „Никога ли не сте чели в Писанията: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла
21:42 Камък, който свързва стените и е важна част от основата на издигнатата сграда.
, това е от Господа и е чудо в нашите очи.“
43Затова ви говоря, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се предаде на народ, който ще дава плодове. 44 v  И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.“

45 Като изслушаха притчите Му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че говори за тях. 46И искаха да Го хванат, но се бояха от народа, който Го смяташе за пророк.
Copyright information for BulCont