Matthew 24

Пророчество за разрушаване на храма

Мк. 13:1-2 ; Лк. 21:5-6

1 a  А когато Иисус излезе от храма и тръгна, учениците Му дойдоха, за да Му покажат храмовите сгради. 2 b  Иисус им рече: „Виждате ли всичко това? Истината ви казвам: няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.“

Пророчество за края на света

Мк. 13:3-31 ; Лк. 21:7-33

3 И когато се намираше на Елеонската планина, дойдоха при Него учениците Му и насаме Го запитаха: „Кажи ни кога ще стане това и какво ще е знамението за Твоето пришествие
24:3 Става дума за повторното идване на Христос в слава при свършването на света като Съдник при Всеобщия съд.
и за свършека на света?“

4 А Иисус им говори: „Пазете се да не ви измами някой, 5защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: „Аз съм Христос“– и ще измамят мнозина. 6 d  Ще чувате да стават войни и да се говори за войни. Но внимавайте, не се обърквайте, понеже всичко това трябва да стане, но то още не е краят. 7 e  Защото ще въстанат народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове. 8А всичко това е начало на страдания.

9 f  Тогава ще ви подлагат на мъчения и ще ви избиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради Моето име. 10Тогава мнозина ще отстъпят от вярата, и един друг ще се предават, и един друг ще се намразят, 11и много лъжепророци ще се появят и ще измамят мнозина, 12и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта. 13Но който устои докрай, той ще бъде спасен. 14И това Евангелие на Божието царство
24:14 Т.е. благата вест за спасение в Божието царство.
ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство пред всички народи, и тогава ще дойде краят.

15 h  И тъй, когато видите да стои на свято място мерзостта на запустението
24:15 Имат се предвид кощунственото поставяне на идолско изображение в Йерусалимския храм или поругаването му от езичници – знак на пълно оскверняване на светинята (ср. Деян 9:27; Лк. 21:20; 1 Мак. 1:54).
, за която е казано чрез пророк Даниил – който чете, нека разбира, –
16тогава онези, които се намират в Юдея, да бягат в планините, 17 j  който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си, 18и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19Но горко на бременните и на кърмачките през онези дни!

20 Затова, молете се да не се случи бягството ви зиме или в събота. 21 k  Защото тогава ще настане голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и няма да има. 22И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните Той ще съкрати дните.

23 Тогава, ако някой ви рече: „Ето тук е Христос“или „там е“– не вярвайте, 24 l  защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, и избраните. 25Ето предупреждавам ви: 26ако ви кажат: „Ето Той е в пустинята“, не излизайте, или „ето Той там е скрит“, не вярвайте, 27 m  защото, както светкавицата блясва от изток и осветява небето чак до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина човешки, 28 n  защото, където бъде трупът, там ще се съберат орлите.

29 o  И веднага след скръбта на онези дни слънцето ще помръкне и луната няма да праща светлината си, и звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разклатят. 30 p  Тогава ще се яви на небето знамението на Сина човешки, и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човешки да идва на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 q  И ще изпрати ангелите Си с гръмогласна тръба и те ще съберат избраниците Му от четирите посоки на ветровете, от единия до другия край на небесата.

32 И от смокинята вземете поука: когато клоните ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че е близо лятото, 33тъй и вие, когато видите всичко това, знайте, че Той е близо, при вратата. 34Истината ви казвам: този род няма да премине, докато всичко това не се сбъдне. 35Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат
24:35 Т.е. небето и земята ще се променят, преобразят, но думите Ми няма да се обезсилят.
.

Неизвестност на деня на второто Христово пришествие

Мк. 13:32-37 ; Лк. 17:26-30 , 34-36

36 s  А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът
24:36 В някои ръкописи липсва: „нито Синът“.
, а единствено Отец.

37 u  v  Но както стана в дните на Ной, тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки, 38защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега, 39 w  и не разбраха нищо, докато не дойде потопът и отнесе всички – тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки. 40 x  Тогава двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, другия ще оставят, 41две жени ще мелят заедно на мелница: едната ще вземат, другата ще оставят.

42 y  z  Затова бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. 43 aa  Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да ограби къщата му. 44 ab  Затова бъдете и вие готови, понеже Синът човешки ще дойде в час, когато не очаквате.

За верния и неверния слуга

Лк. 12:41-48

45 ac  И тъй, кой е верният и благоразумен слуга? Това е онзи, когото господарят е поставил над другите си слуги, за да им раздава навреме храна. 46Блажен е този слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва тъй, 47 ad  истината ви казвам: той ще го постави над целия си имот. 48Ако пък слугата е лош и рече в сърцето си: „Ще се забави господарят ми“– 49и започне да бие събратята си и да яде и пие с пияниците, – 50господарят на този слуга ще дойде в ден, в който той не очаква, и в час, който не знае, 51и ще го отдели, и ще му наложи наказание като на лицемерите, там ще бъде плач и скърцане със зъби.“
Copyright information for BulCont