Matthew 28

Възкресение на Иисус Христос

Мк. 16:1-8 ; Лк. 24:1-12 ; Йн. 20:1-10

1 a  И като мина събота, на разсъмване в първия ден на седмицата
28:1 Т.е. неделя според съвременния календар.
дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
2И ето стана голям трус, защото Господен ангел слезе от небето, пристъпи, отмести камъка от входа на гроба и седна върху него. 3Видът му беше като светкавица, а дрехата му – бяла като сняг. 4И стражите, уплашени от него, се разтрепераха и станаха като мъртви. 5Ангелът се обърна към жените и им каза: „Не бойте се, зная, че търсите разпънатия Иисус, 6няма Го тук, Той възкръсна, както беше казал. Елате, вижте мястото, където е лежал Господ, 7 c  идете бързо и известете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите и ето отива преди вас в Галилея, там ще Го видите. Ето казах ви.“ 8И като излязоха бързо от гроба, те със страх и голяма радост се завтекоха да известят на учениците Му.

9 А когато отиваха да известят на учениците Му, ето Иисус се яви насреща им и каза: „Радвайте се!“Те се приближиха, обгърнаха нозете Му и Му се поклониха. 10Тогава Иисус им каза: „Не бойте се, идете и известете на братята Ми да отидат в Галилея и там ще Ме видят.“

Подкупване на стражата от първосвещениците

11 Докато те отиваха, някои от стражата влязоха в града и известиха на първосвещениците за всичко станало. 12А те, като се събраха на съвет със стареите, дадоха на войниците доста пари 13 d  и рекоха: „Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, докато спяхме. 14И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим, че сте невинни, и ще ви избавим от неприятности.“ 15Те взеха парите и постъпиха, както бяха подучени. И мълвата за това се носи между юдеите и до днес.

Явяване на Иисус Христос на единадесетте ученици

Мк. 16:14-18 ; Лк. 24:36-49 ; Йн. 20:19-23 ; Деян. 1:6-8

16 e  А единадесетте ученици отидоха в Галилея на планината, където им бе заръчал Иисус. 17Като Го видяха, поклониха Му се, а някои се усъмниха. 18 f  И като се приближи, Иисус им заговори и рече: „Даде Ми се пълна власт над небето и над земята. 19 g  И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух, 20и ги учете да спазват всичко, което съм ви заповядал. И ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.“
Copyright information for BulCont