Nehemiah 12

Родословията на свещениците и левитите

1 Ето свещениците и левитите, които се завърнаха със Зоровавел, сина на Салатиил, и с Иисус: Серая, Йеремия, Ездра, 2Амария, Малух, Хатуш, 3Шехания, Рехум, Меремот, 4Идо, Гинетой, Авия, 5Миямин, Маадия, Вилга, 6Шемая, Йонарив, Йедая, 7Саул, Амок и Йедая. Това бяха началниците на свещениците и сродниците им по времето на Иисус.

8 А ето и левитите: Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Юда, Матания, който заедно със сродниците си беше отворен за славословията, 9Бакбукия и Уний, които заедно със сродниците си заставаха на стража до тях. 10От Иисус се роди Йоаким, от Йоаким се роди Елиашив, от Елиашив се роди Йояд, 11от Йояд се роди Йонатан, а от Йонатан се роди Ядуя.

12 По времето на Йоаким предводители на родове бяха свещениците: от Серайевия род – Мерая, от Йерелиевия род – Ханания, 13от Ездровия род – Мешулам, 14от Мелиховия род – Йонатан, от Шеваниевия род – Йосиф, 15от Хариновия род – Адна, от Мерайотовия род – Хелкия, 16от Идовия род – Захария, от Гинетоновия род – Мешулам, 17от Авиевия род – Захрий, от Мениаминовия род и от Моадиевия род – Пилтай, 18от Вилгиевия род – Шамуй, от Шемайовия род – Йонатан, 19от Йояривовия род – Матнай, от Йедайевия род – Узий, 20от Салаевия род – Калай, от Амоковия род – Евер, 21от Хелкиевия род – Хашавия, и от Йерайевия род – Натанаил.

22 Левитите бяха вписани в списъка на предводителите на родовете по времето на Елиашив, Йоад, Йоханан и Ядуя, а свещениците – при царуването на персиеца Дарий. 23Левитите, предводители на родове, бяха вписани в книгата на летописите до времето на Йоханан, Елиашивовия син. 24Началници на левитите бяха: Хашавия, Шеревия и Иисус, Кадмииловият син, и техните сродници, поставени срещу тях, за да отправят възхвала и благодарност, смяна по смяна, съгласно разпоредбата на Давид, Божия човек. 25Матания, Бакбукия, Овадия, Мешулам, Талмон и Акув бяха стражи и стояха пред складовете при портите. 26Те служеха по времето на Йоаким, сина на Иисус, Йоседековия син, и по времето на управителя Неемия и книжника Ездра.

Освещаване на градските стени на Йерусалим

27 И когато се освещаваха градските стени на Йерусалим, потърсиха левитите навсякъде по родните им места, за да ги доведат в Йерусалим и освещаването да се извърши с радостно празнуване – с възхвала и песни в съпровод на цимбали, арфи и гусли. 28Събраха се певци от околностите на Йерусалим, от Нетофатските села, 29от Бет-Хегилгали и от полетата при Гева и Азмавет, защото си бяха построили селища близо до Йерусалим. 30А свещениците и левитите, след като се поръсиха с очистителна вода, поръсиха народа, портите и стените.

31 Тогава се изкачих заедно с юдейските предводители на градските стени и определих два големи хора за празничното шествие, като единият тръгна надясно по стената към Портата при сметището. 32След тях вървеше Хашая с половината от юдейските предводители, както 33и Азария, Ездра, Мешулам, 34Юда, Вениамин, Шемая и Йеремия. 35Следваха ги свещеници с тръби: Захария, син на Йонатан, син на Шемая, син на Матания, син на Михей, син на Закхур, Асафевия син, 36 a  както и сродниците му: Шемая, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Хананий с музикалните инструменти, направени от Давид, Божия човек. Пред тях вървеше книжникът Ездра. 37Когато дойдоха до Портата при извора, те се изкачиха по стъпалата пред тях, които водеха към Давидовия град, където стената се издига над Давидовия дворец и стигнаха до Водната порта на изток.

38 Другият хор, след който тръгнах и аз с останалата половина от предводителите на народа, се отправи в противоположна посока по стената край Кулата на пещите, където стената се разширява. 39Така минахме Ефремовата порта, над Старата порта, над Рибната порта, след това край Хананеловата кула, край кулата Меа и над Овчата порта и спряхме при Портата на стражата.

40 След това и двата хора застанаха пред Божия храм. Застанах и аз заедно с половината от предводителите, които ме съпровождаха, 41както и със свещениците Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания, които свиреха с тръби. 42С тях бяха и Маасея, Шемая, Елеазар, Узий, Йоханан, Малхия, Елам и Езер. В това време певците, водени от Израхия, запяха на висок глас. 43В този ден принесоха многобройни жертви и се радваха, защото Бог ги беше дарил с голяма радост. Радваха се и жени, и деца и веселието в Йерусалим се чуваше надалече.

44 В същия ден бяха определени и надзорници на складовете, в които съхраняваха приносите, дяловете от първите плодове и десятъците, събрани от околностите на градовете и предназначени по закон за свещениците и левитите. Юдеите бяха благодарни на свещениците и левитите, 45 b  понеже те служеха на своя Бог и извършваха очистването. Певците и стражите при портите също извършваха своето служение съгласно наредбата на Давид и сина му Соломон. 46 c  Защото отдавна, от времето на Давид и Асаф, имаше главни певци и песни за възхвала и благодарност към Бога. 47И по времето на Зоровавел, и по времето на Неемия всички израилтяни даваха дялове на певците и стражите при портите според ежедневните им нужди. Освен това посвещаваха дарове на левитите, а левитите посвещаваха дарове на Аароновите потомци.
Copyright information for BulCont