Nehemiah 7

1Когато възстановяването на градските стени беше завършено и поставих вратите, бяха определени стражите при портите, певците и левитите. 2Тогава предадох защитата на Йерусалим на брат си Ханани и на началника на крепостта Ханания, понеже последният беше верен човек и се боеше от Бога повече от мнозина. 3Издадох заповед пред тях: „Да не се отварят йерусалимските порти, докато слънцето не напече. Още преди то да залезе, вратите да се заключват и да се залостват. Жителите на Йерусалим да застанат на стража, всеки на своето място срещу къщата си.“

Списък на завърналите се от вавилонския плен

4 Но градът беше обширен и голям, населението малко, а къщите незастроени. 5Тогава моят Бог ме дари с разум да събера знатните, предводителите и народа, за да извърша преброяване. И намерих книгата с родословието на онези, които първи се бяха завърнали от плен.

В нея беше написано:
6 a  Ето жителите на страната, които потеглиха от плен, където бяха преселени от вавилонския цар Навуходоносор, и се върнаха в Йерусалим и Юдея, всеки в своя град. 7Техни водачи бяха Зоровавел, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахмания, Мардохей, Бишлан, Мисферет, Бигвая, Нехум и Ваана.

Броят на мъжете от народите на Израил беше следният:
8Парошеви потомци – две хиляди сто седемдесет и двама. 9Сафатиеви потомци – триста седемдесет и двама. 10Арахови потомци – шестотин петдесет и двама. 11Пахат-Моавови потомци: от потомците на Иисус и Йоав – две хиляди осемстотин и осемнадесет. 12Еламови потомци – хиляда двеста петдесет и четири. 13Затови потомци – осемстотин четиридесет и пет. 14Закхаеви потомци – осемстотин и шестдесет. 15Биниеви потомци – шестстотин четиридесет и осем. 16Беваеви потомци – шестстотин двадесет и осем. 17Азгадови потомци – две хиляди триста двадесет и двама. 18Адоникамови потомци – шестстотин шестдесет и седем. 19Бигваеви потомци – две хиляди шестстотин и седем. 20Адинови потомци – шестстотин петдесет и пет. 21Атерови потомци, от Езекиевия род – деветдесет и осем. 22Хашумови потомци – триста двадесет и осем. 23Бацаеви потомци – триста двадесет и четири. 24Харихови потомци – сто и дванадесет. 25Родени в Табоан – деветдесет и пет. 26Жители от Витлеем и Нетофа – сто седемдесет и осем. 27Жители от Анатот – сто двадесет и осем. 28Жители от Бет-Азмавет – четиридесет и двама. 29Жители от Кириат-Ярим, Кафера и Беерот – седемстотин четиридесет и трима. 30Жители от Рама и Гева – шестдесет и двама. 31Жители от Михмас – сто двадесет и двама. 32Жители от Ветил и Гай – сто двадесет и трима. 33Жители от другия Нево – петдесет и двама. 34Потомци на един друг Елам – хиляда двеста петдесет и четири. 35Харилови потомци – триста и двадесет. 36Родени в Йерихон – триста четиридесет и пет. 37Родени в Лод, Хадид и Оно – седемстотин двадесет и един. 38Родени в Сеная – три хиляди деветстотин и тридесет.

Списък на завърнали се свещеници, левити, певци, стражи и други служители

39 Свещеници: Едаеви потомци, от Иисусовия род – деветстотин седемдесет и трима. 40Имерови потомци – хиляда петдесет и двама. 41Пашрухови потомци – хиляда двеста четиридесет и седем. 42Харимови потомци – хиляда и седемнадесет.

43 Левитите: Иисусови потомци, от Кадмииловия род, от рода на Гедовите потомци – седемдесет и осем. 44Певци: Асафови потомци – сто четиридесет и осем. 45Стражи при портите: Шалумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Хатитови потомци, Шоваеви потомци – сто тридесет и осем.

46 Храмовите прислужници: Цихаеви потомци, Хасуфови потомци, Табаотови потомци, 47Киросови потомци, Сияеви потомци, Фадонови потомци, 48Леванови потомци, Хагавови потомци, Салмаеви потомци, 49Хананови потомци, Геделови потомци, Гахарови потомци, 50Реаиеви потомци, Рацинови потомци, Некодови потомци, 51Газамови потомци, Узаеви потомци, Пасеахови потомци, 52Весаеви потомци, Меунимови потомци, Нефишсимови потомци, 53Ваквукови потомци, Хакуфови потомци, Хархурови потомци, 54Вацлитови потомци, Мехидаеви потомци, Харшаеви потомци, 55Варкоцови потомци, Сисарови потомци, Тамахови потомци, 56Неупахови потомци, Хатифаеви потомци.

57 Потомци на Соломоновите служители: Сотаеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци, 58Ялгаеви потомци, Дарконови потомци, Гиделови потомци, 59Сафатиеви потомци, Хатилови потомци, Похерет-Гацеваимови потомци, Амонови потомци.

60 Всичките храмови прислужници и потомците на Соломоновите слуги бяха триста деветдесет и двама.

61 А ето и тези, които излязоха от Телмелех, Телхарши, Херув-Адон и Имер, но не можеха да докажат дали родът и потомците им са от Израил: 62Делайеви потомци, Товиеви потомци, Некодови потомци – шестстотин четиридесет и двама. 63Също и от свещениците: Ховайеви потомци, Хакоцови потомци, потомци на Верзелия, който взе за жена дъщеря на галаадеца Верзелия и беше наречен на тяхното име. 64Тези свещеници потърсиха родословието си в списъка, но понеже не се намериха, те бяха обявени за нечисти и изключени от свещенството. 65 b  И управителят им забрани да ядат от осветеното, докато не бъде определен първосвещеник.

66 Всички завърнали се от плен наброяваха общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души 67освен слугите и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем, както и певците и певиците при тях – двеста четиридесет и пет. 68
7:68 В Септуагинта е добавено: „Конете им бяха седемстотин тридесет и шест, мулетата – двеста четиридесет и пет“. В Синодалната и Цариградската Библия този текст е 7:68.
Камилите – четиристотин тридесет и пет, ослите – шест хиляди седемстотин и двадесет.

69 Някои предводители направиха дарение за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет чаши, шестстотин и тридесет свещенически одежди. 70Други предводители внесоха за делото в съкровищницата двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста мини сребро. 71А внесеното от останалия народ беше двадесет хиляди драхми злато, две хиляди мини сребро и шестдесет и седем свещенически одежди.

72 d  Така свещениците, левитите, стражите при портите, певците, други от народа, храмовите слуги, както и част от израилтяните, се заселиха в градовете си.
Copyright information for BulCont