Numbers 1

По традиция Мойсей се приема за автор на книгата. Не е изключена вероятността някои части да са добавени по-късно от преписвачите чрез водителството на Светия Дух. В последния стих на книгата пише: „Тези са законите и наредбите, които Господ даде на израилтяните чрез Мойсей в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон“(36:13). От този текст може да се заключи, че преходът на израилтяните през пустинята е завършен и предстои да влязат в земята Ханаан. Следователно написването на кн. Числа може също да се отнесе към ХIV в. пр. Р. Хр.

Заглавието на книгата, преведено от иврит, означава В пустинята и то най-добре отразява нейното съдържание, тъй като в книгата се разказва за изпитанията на израилския народ през четиридесетгодишното му странстване в пустинята. Съдържанието тематично се разделя на: 1. Подготовка за прехода през пустинята (гл. 1 – 10). 2. От Синай до Моавската равнина (гл. 10 – 22). 3. Моавците и Валаам (гл. 22 – 25). 4. Подготовка за завладяване на Ханаан (гл. 26 – 36).

Книгата разкрива историческия и духовния път на народа от деня на излизането му от земята на робството до влизането му в Обещаната земя. Централната и определяща посока по този път са заветът, сключен с Бога на Синай, и получаването на Божия закон като основа на моралния, социалния и обществения живот на юдеите. Променливият нрав на народа и неизменното постоянство на Бога, греховете на хората и Божията търпимост са предадени в контекста на идеите за изкуплението на човечеството. Пророческите предобрази на Иисус Христос (20:11; 24:15–19), които предвещават изкуплението на Божия народ, свързват историята на Израил с историята за спасението на човешкия род.

Преброяване на боеспособните мъже

1 a  На първия ден от втория месец, на втората година, откакто бяха излезли от египетската страна, Господ говори на Мойсей в Синайската пустиня, в скинията на събранието и му каза: 2„Пребройте цялото общество израилтяни според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – 3всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. Ти и Аарон извършете преброяване според мястото им в опълченията. 4Заедно с вас трябва да има по един човек от всяко племе, който да е глава на семейството си.

5 b  c  А ето имената на мъжете, които ще бъдат заедно с вас: от Рувим – Елицур, Шедеуровият син; 6от Симеон – Шелумиил, Цуришадаевият син; 7 d  от Юда – Наасон, Аминадавовият син; 8от Исахар – Натанаил, Цуаровият син; 9от Завулон – Елиав, Хелоновият син; 10от потомците на Йосиф: от Ефрем – Елишама, Амиудовият син; от Манасия – Гамалиил, Педацуровият син; 11от Вениамин – Авидан, Гидеониевият син; 12от Дан – Ахиезер, Амишадаевият син; 13от Асир – Пагиил, Охрановият син; 14 e  от Гад – Елиасаф, Регуиловият син; 15от Нефталим – Ахира, Енановият син. 16 f  Това са избраниците на обществото, предводителите на бащините племена, хилядници на израилтяните.“

17 Тогава Мойсей и Аарон взеха тези поименно назовани мъже 18и свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един според родовете си, според семействата си, според броя на имената на мъжете от двадесет години нагоре, 19както Господ бе заповядал на Мойсей. И той извърши преброяването им в Синайската пустиня.

20 Най-напред бяха потомците на Рувим, първородния син на Израил, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 21От Рувимовото племе бяха преброени четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22 След това потомците на Симеон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 23От Симеоновото племе бяха преброени петдесет и девет хиляди и триста души.

24 След това потомците на Гад, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 25От Гадовото племе бяха преброени четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

26 След това потомците на Юда, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 27От Юдовото племе бяха преброени седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28 След това потомците на Исахар, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагор. 29От Исахаровото племе бяха преброени петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30 След това потомците на Завулон, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 31От Заволоновото племе бяха преброени петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32 След това потомците на Йосиф: от Ефремовите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според боря на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре; 33от Ефремовото племе бяха преброени четиридесет хиляди и петстотин души. 34От Манасиевите синове, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 35От Манасиевото племе бяха преброени тридесет и две хиляди и двеста души.

36 След това потомците на Вениамин, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 37От Вениаминовото племе бяха преброени тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38 След това потомците на Дан, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 39От Дановото племе бяха преброени шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40 След това потомците на Асир, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 41От Асировото племе бяха преброени четиридесет и една хиляди и петстотин души.

42 След това потомците на Нефталим, техните поколения според родовете им, според семействата им, един по един според броя на имената им – всички боеспособни мъже от двадесет години нагоре. 43От Нефталимовото племе бяха преброени петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44 Това са изброените, които Мойсей и Аарон преброиха заедно с предводителите на Израил – дванадесетте мъже, всеки глава на семейството си. 45Така всички преброени израилтяни според семействата им от двадесет години нагоре, всички боеспособни в Израил, 46 g  всички те бяха общо на брой шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 47 h  А тези сред тях, които бяха левити според бащиното им племе, не бяха преброени.

Отделяне на левитите

48 Защото Господ рече на Мойсей: 49„Само броя на Левиевото племе не прибавяй към израилтяните; 50 i  на левитите повери скинията на откровението, всичките ѝ принадлежности и всичко, което е при нея; нека те носят скинията и всичките ѝ принадлежности, да извършват служението около нея и да се разполагат на стан около скинията. 51 j  И когато трябва да се пренася скинията, левитите да я вдигат, и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; ако пък външен човек се доближи до нея, да бъде умъртвен. 52Израилтяните трябва да се разполагат на стан, всеки на своето място и всеки при знамето си – според мястото си в опълченията, 53а левитите трябва да се разполагат на стан около скинията на откровението, за да не падне Божият гняв върху обществото на израилтяните; левитите да стоят на стража при скинията на откровението.“

54 Така и сториха израилтяните; както бе заповядал Господ на Мойсей, така и сториха.
Copyright information for BulCont