Numbers 10

1И Господ каза на Мойсей: 2„Направи си две тръби, направи ги от ковано сребро; те ще ти служат при свикването на народа и при вдигането на становете. 3Когато затръбят с тях, нека цялото общество се събере при тебе до входа на скинията на събранието. 4Когато затръбят с едната тръба, да дойдат при тебе предводителите и хилядниците на Израил. 5Когато затръбите за тревога, да се вдигнат становете, които са разположени на източната страна. 6Когато затръбите втори път за тревога, да се вдигнат становете, които са разположени на южната страна; да се тръби за тревога, когато тръгват на път. 7Когато пък се свиква събрание, тръбете, но не за тревога. 8С тръбите да тръбят Аароновите синове, свещениците; това да ви бъде вечен закон за поколенията ви. 9И когато се вдигнете на война в страната си против врага, който ви напада, тръбете за тревога с тръбите; тогава Господ, вашият Бог, ще си спомни за вас и вие ще се избавите от враговете си. 10И в дни на веселие, на празници, на новолунията ви тръбете с тръби при всеизгарянията си и при мирните си жертви; и това ще бъде напомняне за вас пред вашия Бог. Аз съм Господ, вашият Бог.“

Начало на прехода от Синай до Моав

11 Във втората година, на двадесетия ден от втория месец, облакът се вдигна от скинията на откровението. 12Тогава израилтяните потеглиха от Синайската пустиня стан по стан; и облакът се спря във Фаранската пустиня. 13Така те за пръв път се вдигнаха по заповед на Господа, дадена чрез Мойсей. 14Първо бе вдигнато знамето в стана на потомците на Юда според опълченията им. Предводител на опълчението на Юда беше Наасон, Аминадавовият син, 15предводител на опълчението от племето на Исахаровите потомци беше Натанаил, Цуаровият син, 16а предводител на опълчението от племето на Завулоновите потомци беше Елиав, Хелоновият син. 17И когато скинията бе вдигната, тръгнаха Гирсоновите и Мерариевите потомци, които носеха скинията.

18 След това бе вдигнато знамето в стана на Рувимовите потомци според опълченията им. Предводител на Рувимовото опълчение беше Елицур, Шедеуровият син. 19Предводител на опълчението от племето на Симеоновите потомци беше Шелумиил, Цуришадаевият син, 20а предводител на опълчението от племето на Гадовите потомци беше Елиасаф, Регуиловият син. 21Тогава тръгнаха Каатовите потомци, които носеха светилището; докато те пристигнат в новия стан, скинията трябваше да бъде издигната.

22 После беше вдигнато знамето в стана на Ефремовите потомци според опълченията им; предводител на Ефремовото опълчение беше Елишама, Амиудовият син, 23предводител на опълчението от племето на Манасиевите потомци беше Гамалиил, Педацуровият син, 24а предводител на опълчението от племето на Вениаминовите потомци беше Авидан, Гидеониевият син.

25 Последно сред всички станове бе вдигнато знамето в стана на Дановите потомци според опълченията им. Предводител на Дановото опълчение беше Ахиезер, Амишадаевият син; 26предводител на опълчението от племето на Асировите потомци беше Пагиил, Охрановият син, 27а предводител на опълчението от племето на Нефталимовите потомци – беше Ахира, Енановият син. 28Такъв беше редът, по който потеглиха израилтяните според опълченията им; и те тръгнаха.

29 a  Тогава Мойсей каза на Ховав, Рагуиловия син, мадиамтец, Мойсеев сродник: „Ние отиваме на онова място, за което Господ беше казал: „Ще го дам на вас“. Ела заедно с нас и ще ти направим добро; защото Господ е обещал добро за Израил.“ 30Но той му отвърна: „Няма да дойда, а ще отида в своята страна и при своя род.“ 31А Мойсей рече: „Не ни оставяй, защото ти знаеш къде да разполагаме стан в пустинята и ще ни сочиш пътя. 32Ако дойдеш с нас, доброто, което Господ ще стори на нас, и ние ще сторим на тебе.“

33 b  Така изминаха три дена път от планината на Господа и ковчегът на Господния завет вървеше на три дена път пред тях, за да им избере място, където да се спрат. 34 c  И Господният облак се явяваше денем над тях, когато тръгваха от стана.

35 d  Когато ковчегът се вдигаше за път, Мойсей казваше: „Стани, Господи, нека се разпръснат враговете Ти и да побягнат пред Тебе онези, които Те мразят!“ 36А когато ковчегът се спираше, той казваше: „Върни се, Господи, при безбройните хиляди на Израил!“
Copyright information for BulCont