Numbers 14

Ропот сред израилтяните и Божият съд за неверието

1 a  Тогава цялото общество надигна глас; народът викаше и плачеше през цялата нощ. 2Всички израилтяни роптаеха против Мойсей и Аарон и целият народ им казваше: „Да бяхме измрели в египетската земя! Или в тази пустиня да бяхме измрели! 3И защо Господ ни води в тази страна, за да паднем от меч и жените и децата ни да станат плячка? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет?“ 4И си казаха един на друг: „Да си изберем предводител и да се върнем в Египет.“

5 Тогава Мойсей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото събрание на Израил. 6А Иисус, Навиновият син, и Халев, Йефониевият син, които бяха сред онези, които огледаха страната, раздраха дрехите си 7и казаха пред цялото събрание на израилтяните: „Страната, през която минахме, за да я огледаме, наистина е много добра. 8Ако Господ е милостив към нас, ще ни въведе в тази страна и ще ни я даде – страна, където текат мляко и мед. 9Само недейте въстава против Господа и не се бойте от народа на тази страна, защото те ще станат плячка за нас. Те нямат защитник, а с нас е Господ; не се бойте от тях.“ 10Но цялото събрание извика: „Да ги избием с камъни!“Тогава се яви славата на Господа над скинията на събранието пред целия Израил.

11 И Господ каза на Мойсей: „Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва въпреки всички знамения, които Аз извърших пред него? 12 b  c  Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а от тебе ще направя народ, по-многоброен и по-силен от тях.“ 13Но Мойсей отговори на Господа: „За това ще чуят египтяните, понеже Ти със силата Си изведе този народ от страната им, 14 d  и ще го кажат на жителите на тази страна; а те също са чули, че Ти, Господи, им се явяваш лице в лице, когато Твоят облак стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. 15И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще кажат: 16 e  „Понеже Господ не можа да въведе този народ в страната, която им бе обещал с клетва, затова ги погуби в пустинята.“ 17И тъй, нека се възвеличи силата на Господа, както си говорил: 18 f  „Господ е дълготърпелив и проявява голяма милост; Той прощава беззаконията и престъпленията, но не оставя без наказание; за беззаконието на бащите наказва децата до трето и четвърто поколение.“ 19Прости греха на този народ поради голямата Си милост, както си прощавал на този народ от Египет дотук.“

20 И Господ каза: „Прощавам им поради молбата ти. 21 g  h  Но се заклевам, че целият свят ще се изпълни със славата на Господа! 22Всички, които видяха славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и Ме изкушаваха вече десет пъти, и не послушаха гласа Ми, 23 i  няма да видят страната, която с клетва съм обещал на предците им; никой от онези, които Ме презряха, няма да я види. 24 j  Но понеже Моят служител Халев беше изпълнен с друг дух и Ме следваше във всичко, Аз ще го въведа в страната, в която той влезе, и неговото потомство ще я наследи. 25Сега, докато амаликитци и хананейци живеят в долината, утре се върнете и навлезте в пустинята при Червено море.“

26 И Господ каза още на Мойсей и Аарон: 27„Докога този зъл народ ще роптае против Мене? Аз чувам ропота, който вдигат против Мене израилтяните. 28Кажи им: „Кълна се, казва Господ, ще постъпя с вас така, както вие говорехте пред Мене! 29В тази пустиня ще паднат телата ви, както всички сте преброени, всички, от двадесет години и нагоре, които роптахте против Мене. 30 k  Никога няма да влезете в страната, в която дадох клетва да ви заселя, освен Халев, Йефониевия син, и Иисус, Навиновия син. 31Но децата ви, за които казвахте, че ще станат плячка, тях ще въведа; и те ще познаят страната, която вие презряхте. 32А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. 33И децата ви ще се скитат в пустинята четиридесет години и ще теглят заради вашето блудство, докато телата ви не погинат в пустинята. 34Според броя на тези четиридесет дена, през които вие огледахте страната, ще теглите за греховете си четиридесет години – година за ден, за да узнаете какво значи да се отвърна от вас. 35Аз, Господ, казвам: наистина така ще постъпя с целия този зъл народ, който се е опълчил против Мене; в тази пустиня ще намерят гибелта си и в нея ще измрат.“

36 И онези, които Мойсей бе изпратил да огледат страната, и като се върнаха, разпространяваха ужасни слухове за тази страна и настройваха против него цялото общество, 37умряха, поразени от Господа заради тези ужасни слухове за страната. 38Само Иисус, Навиновият син, и Халев, Йефониевият син, останаха живи от мъжете, които бяха ходили да огледат страната. 39 l  Когато Мойсей изрече тези думи пред всички израилтяни, голяма скръб обзе народа. 40 m  И като станаха рано сутринта, изкачиха се навръх планината и казаха: „Ето ние ще отидем на мястото, което Господ ни е обещал, понеже съгрешихме.“ 41А Мойсей рече: „Защо престъпвате заповедта на Господа? Няма да успеете! 42Не вървете напред, защото Господ не е сред вас, за да ви брани от враговете ви. 43Там пред вас са амаликитците и хананейците и ще паднете от меч; вие отстъпихте от Господа, затова Господ няма да бъде с вас.“ 44И те, в упорството си, се изкачиха навръх планината; но нито ковчегът на завета Господен, нито Мойсей се отделиха от стана. 45 n  Тогава амаликитците и хананейците, които живееха на онази планина, слязоха, разбиха ги и ги преследваха чак до Хорма.
Copyright information for BulCont