Numbers 26

1 a  Господ каза на Мойсей и на Елеазар, син на свещеника Аарон: 2„Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години нагоре според семействата им, всички боеспособни в Израил.“ 3Тогава Мойсей и свещеникът Елеазар се обърнаха към народа на Моавските полета при Йордан, близо до Йерихон, 4към всички, които бяха от двадесет години нагоре, както Господ бе заповядал на Мойсей.

Ето израилтяните, които излязоха от египетската страна:
5 b  Рувим, първородният на Израил. Рувимовите потомци бяха: от Енох – Еноховото поколение, 6от Есрон – Есроновото поколение, от Харми – Хармиевото поколение. 7Това са Рувимовите поколения; на брой те бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души. 8Син на Фалу беше Елиав, 9 c  а синове на Елиав: Немуил, Датан и Авирон. Това са същите Датан и Авирон, избрани от обществото, които се надигнаха против Мойсей и Аарон заедно със съучастниците на Корей, надигнали се против Господа. 10Тогава земята разтвори устата си и ги погълна заедно с Корей; с тях умряха и съучастниците им, когато огън изгори двеста и петдесет души и това беше знамение; 11но Кореевите синове не умряха.

12 d  Симеоновите потомци според поколенията им бяха: от Немуил – Немуиловото поколение; от Ямин – Яминовото поколение; от Яхин – Яхиновото поколение; 13от Зара – Заровото поколение; от Саул – Сауловото поколение. 14Това са Симеоновите поколения, двадесет и две хиляди и двеста души.

15 e  Гадовите потомци според поколенията им бяха: от Цефон – Цефоновото поколение; от Хаги – Хагиевото поколение; от Шуни – Шуниевото поколение; 16от Озни – Озниевото поколение; от Ери – Ериевото поколение; 17от Арод – Ародовото поколение; от Арели – Арелиевото поколение. 18Това са поколенията на Гадовите потомци според преброяването им: четиридесет хиляди и петстотин души.

19 f  Потомци на Юда бяха: Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в ханаанската страна. 20 g  Останалите потомци на Юда според поколенията им бяха: от Шела – Шеловото поколение; от Фарес – Фаресовото поколение; от Зара – Заровото поколение. 21Фаресовите потомци бяха: от Есром – Есромовото поколение; от Хамуил – Хамуиловото поколение. 22Това са поколенията на Юда според преброяването им: седемдесет и шест хиляди и петстотин души.

23 h  Исахаровите синове според поколенията им бяха: от Тола – Толовото поколение; от Фува – Фувовото поколение; 24от Яшув – Яшувовото поколение; от Шимрон – Шимроновото поколение. 25Това са Исахаровите поколения според преброяването им: шестдесет и четири хиляди и триста души.

26 i  Завулоновите потомци според поколенията им бяха: от Серед – Середовото поколение; от Елон – Елоновото поколение; от Яхлеил – Яхлеиловото поколение. 27Това са Завулоновите поколения според преброяването им: шестдесет хиляди и петстотин души.

28 j  Йосифовите потомци според поколенията им бяха Манасия и Ефрем. 29 k  Манасиевите потомци бяха: от Махир – Махировото поколение; от Махир се роди Галаад, а от Галаад – Галаадовото поколение. 30Ето Галаадовите потомци: от Йезер – Йезеровото поколение; от Хелек – Хелековото поколение; 31от Асриил – Асрииловото поколение; от Шехем – Шехемовото поколение; 32от Шемид – Шемидовото поколение; от Хефер – Хеферовото поколение. 33Салпаад, Хеферовият син, нямаше синове, а само дъщери; имената на Салпаадовите дъщери бяха: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. 34Това са Манасиевите поколения според преброяването им: петдесет и две хиляди и седемстотин души.

35 А ето Ефремовите потомци според поколенията им: от Шутел – Шутеловото поколение; от Бехер – Бехеровото поколение; от Тахан – Тахановото поколение. 36Ето и Шутеловите потомци: от Арана – Арановото поколение. 37Това са поколенията на Ефремовите потомци според преброяването им: тридесет и две хиляди и петстотин души. Те са Йосифовите потомци според поколенията им.

38 Вениаминовите потомци според поколенията им бяха: от Бела – Беловото поколение; от Ашбел – Ашбеловото поколение; от Ахирам – Ахирамовото поколение; 39от Шефуфам – Шефуфамовото поколение; от Хуфам – Хуфамовото поколение. 40А Беловите потомци бяха: Ард и Нааман; от Ард – Ардовото поколение; от Нааман – Наамановото поколение. 41Това са Вениаминовите потомци според поколенията им, а на брой те бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

42 l  Ето Дановите потомци според поколенията им: от Шухама – Шухамовото поколение. Това са Дановите поколения, поколение по поколение. 43А всички Шухамови поколения според преброяването им бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

44 m  Асировите синове според поколенията им бяха: от Имна – Имновото поколение; от Ишва – Ишвовото поколение; от Верия – Вериевото поколение. 45Вериевите потомци бяха: от Хевер – Хеверовото поколение; от Малхиил – Малхииловото поколение. 46А името на Асировата дъщеря беше Сара. 47Това са поколенията на Асировите потомци според преброяването им: петдесет и три хиляди и четиристотин души.

48 n  Нефталимовите потомци според поколенията им бяха: от Яцхеил – Яцхеиловото поколение; от Гуния – Гуниевото поколение; 49от Йецер – Йецеровото поколение, от Шилем – Шилемовото поколение. 50Това са Нефталимовите поколения, поколение по поколение; а на брой те бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

51 o  Числото на преброените израилтяни беше шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет души.

52 Тогава Господ каза на Мойсей: 53 p  „Между тях трябва да се подели земята за наследство, според броя на имената им. 54На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всяко племе да се даде наследството му според числото при неговото преброяване. 55Освен това земята трябва да се подели по жребий, като наследството се получава според имената на бащините им племена. 56 q  По жребий да се подели наследството между по-многобройните и по-малобройните племена.“

57 r  А ето левитите, които бяха преброени според поколенията им: от Гирсон – Гирсоновото поколение; от Каат – Каатовото поколение; от Мерари – Мерариевото поколение. 58Ето Левиевите поколения: Либниевото поколение, Хеброновото поколение, Махлиевото поколение, Мушиевото поколение, Кореевото поколение. А от Каат се роди Амрам. 59 s  Името на Амрамовата жена беше Йохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левий в Египет; тя роди на Амрам Аарон, Мойсей и сестра им Мариам. 60 t  На Аарон се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар; 61 u  но Надав и Авиуд умряха, когато принасяха непозволено жертвоприношение пред Господа. 62 v  А преброените левити бяха двадесет и три хиляди, всички от мъжки пол, от един месец нагоре. Те бяха преброени отделно от израилтяните, понеже на тях не бе дадено наследство между израилтяните.

63 Това са преброените от Мойсей и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на Моавските полета при Йордан, близо до Йерихон. 64И сред тях нямаше нито един човек от онези, които Мойсей и свещеникът Аарон преброиха, когато извършиха преброяването на израилтяните в Синайската пустиня; 65 w  защото за тях Господ беше казал: „Те ще измрат в пустината!“И от тях не остана никой освен Халев, Ефониевия син, и Иисус, Навиновия син.
Copyright information for BulCont