Numbers 31

Победа над мадиамците

1 След това Господ каза на Мойсей: 2 a  „Отмъсти на мадиамците заради израилтяните и след това се прибери при народа си.“

3 И Мойсей се обърна към народа с думите: „Нека се въоръжат сред вас мъже, за да тръгнат против мадиамците и да изпълнят отмъщението на Господа против Мадиам. 4Изпратете на война по хиляда души от племе, от всички племена на Израил.“ 5И така, от хилядите израилтяни бяха отделени по хиляда души от всяко племе – дванадесет хиляди, въоръжени за бой. 6 b  Мойсей ги изпрати на война, по хиляда души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елеазар, със свещените съдове и с тръбите за тревога в ръка. 7И те отидоха на война срещу Мадиам, както заповяда Господ на Мойсей, и избиха всичките им мъже. 8 c  Сред убитите погубиха и мадиамските царе Евий, Рекем, Сур, Ур и Рева – петима царе на Мадиам; убиха с меч и Валаам, Веоровия син. 9А жените и децата им израилтяните взеха в плен, като заграбиха всичкия им добитък, всички стада и целия им имот. 10Всички градове в техните владения и всички селища изгориха с огън 11и взеха цялата плячка, която бяха заграбили – хора и добитък. 12След това представиха пленените и заграбената плячка пред Мойсей, пред свещеника Елеазар и пред обществото на израилтяните в стана, разположен на Моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

13 Мойсей, свещеникът Елеазар и всички предводители на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. 14Тогава Мойсей се разгневи на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от военния поход, 15и им каза: „Защо оставихте всички жени? 16 d  Нали те по съвета на Валаам накараха израилтяните да отстъпят от Господа заради Фегор и така дойде онази напаст върху Господния народ! 17Затова убийте сега всички деца от мъжки пол, убийте всяка жена, познала мъж в леглото му. 18А всички момичета, които не са познали мъж в леглото му, оставете живи за себе си. 19 e  И останете вън от стана седем дена – всички, които сте убили човек или сте се допрели до убит; очистете се на третия ден и на седмия ден, вие и вашите пленници. 20Очистете и всички дрехи и всички кожени вещи, всичко, направено от козина, и всички дървени съдове.“

21 А свещеникът Елеазар каза на войниците: „Ето наредбите на закона, който Господ заповяда на Мойсей: 22злато, сребро, мед, желязо, калай и олово 23и всичко, устойчиво на огън, прекарайте през огън, за да се очисти; но то трябва да се очисти и с очистителна вода; а всичко, което не може да устои на огън, прекарайте през вода. 24А на седмия ден изперете дрехите си и се очистете, и след това влезте в стана.“

25 И Господ каза на Мойсей: 26„Ти и свещеникът Елеазар, и предводителите на племената от обществото пребройте заграбената плячка – хора и добитък, 27и раздели по половина между онези, които воюваха, и цялото общество. 28От онези, които воюваха, отдели като данък за Господа по едно на петстотин – от хора, добитък, осли и овци; 29вземи това от тяхната половина и го дай на свещеника Елеазар като принос за въздигане пред Господа. 30А от половината, определена за израилтяните, вземи по едно на петдесет – от хора, добитък, осли и овци, и дай на левитите, които служат при скинията на Господа.“ 31Мойсей и свещеникът Елеазар направиха така, както Господ заповяда на Мойсей.

32 А плячката от грабежа, който извършиха онези, които воюваха, беше: овци – шестстотин седемдесет и пет хиляди, 33добитък – седемдесет и две хиляди, 34осли – шестдесет и една хиляди, 35и хора – жени, които не са познали мъж в леглото му, всичко тридесет и пет хиляди.

36 Половината, делът на онези, които бяха воювали, наброяваше: овци – триста тридесет и седем хиляди и петстотин, 37а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет; 38добитък – тридесет и шест хиляди, а данъкът от него за Господа беше седемдесет и две; 39осли – тридесет хиляди и петстотин, а данъкът от тях за Господа беше шестдесет и един, 40и хората бяха шестнадесет хиляди, а данъкът от тях за Господа – тридесет и двама души. 41И Мойсей даде данъка – принос за въздигане пред Господа, на свещеника Елеазар, както Господ заповяда на Мойсей.

42 А половината от плячката на онези, които бяха воювали и която Мойсей отдели за израилтяните, 43тази половина, определена за обществото, беше: овци – триста тридесет и седем хиляди и петстотин; 44добитък – тридесет и шест хиляди; 45осли – тридесет и пет хиляди и петстотин, 46и хора – шестнадесет хиляди. 47От тази половина, определена за израилтяните, Мойсей взе едно на петдесет – от хора и добитък, и даде това на левитите, които служат при скинията на Господа, както Господ заповяда на Мойсей.

48 Тогава към Мойсей се приближиха предводителите на войските, хилядниците и стотниците 49и казаха на Мойсей: „Твоите слуги преброиха войниците, които са ни поверени, и нито един от нас не липсва. 50Затова принасяме дар на Господа, всеки, каквото златно украшение е намерил – верижки, гривни, пръстени, обеци и нанизи, за да очистим душите си пред Господа.“ 51Мойсей и свещеникът Елеазар взеха от тях златото – различни по изработка украшения. 52А цялото злато, донесено от хилядниците и стотниците като принос за въздигане пред Господа, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли. 53Освен това войниците бяха грабили и за себе си. 54И така, Мойсей и свещеникът Елеазар взеха златото от хилядниците и стотниците и го донесоха в скинията на събранието за спомен на израилтяните пред Господа.
Copyright information for BulCont