Numbers 35

Градове на левитите и градове за убежище

35:6-34Вт. 4:41-43 ; И.Н. 20:1-9

1 a  И Господ каза още на Мойсей в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон: 2„Заповядай на израилтяните да дадат на левитите от дяловете си за владеене градове, в които да се заселят; дайте на левитите и пасища около градовете им. 3Те ще живеят в градовете, а пасищата ще бъдат за добитъка им и за всякакви стада животни, които притежават. 4 b  Пасищата около градовете, които ще дадете на левитите, да се простират на хиляда лакътя от средата на града във всяка посока. 5Измерете извън града две хиляди лакътя източна граница, две хиляди лакътя южна граница, две хиляди лакътя западна граница и две хиляди лакътя северна граница, като в средата бъде градът; такива да бъдат пасищата около градовете им.

6 c  Между градовете, които ще дадете на левитите, да има шест града, определени като убежище на извършили убийство; и освен това трябва да им дадете още четиридесет и два града. 7Всички градове, които ще дадете на левитите, да бъдат четиридесет и осем града заедно с пасищата около тях. 8И когато давате градовете от дяловете на израилтяните, от племето, което има много, давайте много, а от племето, което има малко, давайте малко; всяко племе да даде от своите градове на левитите според своя дял, който ще наследи.“

9 d  И Господ каза на Мойсей: 10„Нареди на израилтяните: „Когато минете през Йордан в ханаанската страна, 11 e  определете си градове за убежище, където би могъл да забегне убиец, който е убил човек без умисъл. 12Тези градове да ви бъдат убежище от сродник, който иска да отмъсти, така че убиецът да не бъде погубен, преди да се яви на съд пред обществото. 13А градовете, които ще дадете за убежище, трябва да са шест: 14три града дайте отсам Йордан и три града дайте в ханаанската страна; те трябва да бъдат градове за убежище. 15Тези шест града да бъдат убежище за израилтяните, за чужденеца и за преселника, за да забягва в тях всеки, който е убил човек без умисъл.

16 Ако някой удари някого с нещо от желязо и онзи умре, той е убиец; убиецът да бъде умъртвен. 17Ако държи в ръката камък, който може да причини смърт, удари го и онзи умре, той е убиец; убиецът да бъде умъртвен. 18Или ако държи в ръка нещо от дърво, което може да причини смърт, удари го и онзи умре, той е убиец; убиецът да бъде умъртвен. 19Сродникът, който иска да отмъсти, може сам да умъртви убиеца; щом го срещне, може да го умъртви. 20Ако някой блъсне от омраза някого или хвърли с умисъл нещо върху него и онзи умре, 21или от омраза го удари с ръка и онзи умре, тогава този, който е ударил, да бъде умъртвен; той е убиец. Сродникът, който иска да отмъсти, може да умъртви убиеца; щом го срещне.

22 Но ако неволно го блъсне, без да изпитва омраза, или хвърли върху него нещо без умисъл, 23или без да види, събори върху него камък, който може да причини смърт, и онзи умре, макар и да не е бил враждебен към него и не е искал да му стори зло, 24тогава нека обществото да реши делото между убиеца и сродника, който иска да отмъсти според тези наредби; 25обществото трябва да спаси убиеца от сродника, който иска да отмъсти, и обществото трябва да го върне в града, където е потърсил убежище; и той трябва да живее в него до смъртта на първосвещеника, който е помазан със свещен елей. 26Но ако убиецът излезе извън пределите на града, който му е станал убежище, 27и сродникът, който иска да отмъсти, го намери извън пределите на този град, тогава той може да умъртви убиеца, без да носи вина за пролята кръв; 28защото убиецът трябва да живее в града, който му е станал убежище, до смъртта на първосвещеника. А след смъртта на първосвещеника убиецът може да се върне в своите владения. 29Това трябва да ви бъде законна наредба за всичките ви поколения, където и да живеете.

30 f  Ако някой убие човек, убиецът да бъде умъртвен според думите на свидетели; но само един свидетел не е достатъчен, за да бъде някой осъден на смърт. 31Не вземайте откуп за живота на убиеца, който е заслужил смъртно наказание; той трябва да бъде предаден на смърт. 32Не вземайте откуп и за онзи, който е забегнал в град, определен за убежище, за да може той да се върне и живее в страната си преди смъртта на първосвещеника. 33 g  Не осквернявайте земята, на която живеете, защото кръвта осквернява земята; земя, върху която е пролята кръв, може да се очисти само с кръвта на онзи, който я е пролял. 34Не осквернявайте земята, на която живеете и която Аз обичам; защото Аз, Господ, живея сред израилтяните“.“
Copyright information for BulCont