Numbers 7

Приносите на племенните предводители

1 a  В деня, когато Мойсей въздигна скинията, той я помаза и я освети; той помаза и освети всичките ѝ принадлежности, както и жертвеника и всичките му прибори. 2Тогава дойдоха предводителите на Израил, глави на семействата си – това бяха предводителите на племената, които надзираваха преброяването, – 3и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама предводители и по един вол от всеки; това те представиха пред скинията. 4Тогава Господ каза на Мойсей: 5„Приеми тези неща от тях; те ще послужат за извършване на работите при скинията на събранието. Предай ги на левитите, на всеки според службата му.“ 6И така, Мойсей взе колите и воловете и ги предаде на левитите: 7 b  две коли и четири вола даде на Гирсоновите потомци според службата им; 8 c  и четири коли и осем вола даде на Мерариевите потомци според службата им, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. 9 d  А на Каатовите потомци не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамене.

10 В деня, когато жертвеникът беше помазан, предводителите принесоха жертва за освещаването му и представиха приносите си пред жертвеника. 11И Господ рече на Мойсей: „Нека на ден по един от предводителите да донася своя принос за освещаване на жертвеника.“

12 e  В първия ден донесе приноса си Наасон, Аминадавовият син, от племето на Юда. 13Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 14една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 15едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 16един козел като жертва за грях 17и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.

18 f  На втория ден принесе Натанаил, Цуаровият син, предводител на Исахаровото племе. 19Неговият принос беше: едно сребърно блюдо, тежко тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 20една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 21едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 22един козел като жертва за грях 23и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, Цуаровия син.

24 g  На третия ден принесе предводителят на Завулоновите потомци Елиав, Хелоновият син. 25Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 26една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 27едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 28един козел като жертва за грях 29и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиав, Хелоновия син.

30 h  На четвъртия ден принесе Елицур, Шедеуровият син, предводителят на Рувимовите потомци. 31Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 32една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 33едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 34един козел като жертва за грях 35и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елицур, Шедеуровия син.

36 i  На петия ден принесе предводителят на Симеоновите потомци Шелумиил, Цуришадаевият син. 37Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 38една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 39едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 40един козел като жертва за грях 41и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Шелумиил, Цуришадаевия син.

42 j  На шестия ден принесе предводителят на Гадовите потомци Елиасаф, Регуиловият син. 43Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 44една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 45едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 46един козел като жертва за грях 47и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Регуиловия син.

48 k  На седмия ден принесе предводителят на Ефремовите потомци Елишама, Амиудовият син. 49Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 50една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 51едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 52един козел като жертва за грях 53и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елишама, Амиудовия син.

54 l  На осмия ден принесе предводителят на Манасиевите потомци Гамалиил, Педацуровият син. 55Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 56една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 57едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 58един козел като жертва за грях 59и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалил, Педацуровия син.

60 m  На деветия ден принесе предводителят на Вениаминовите потомци Авидан, Гидеониевият син. 61Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 62една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 63едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 64един козел като жертва за грях 65и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, Гидеониевия син.

66 n  На десетия ден принесе предводителят на Дановите потомци Ахиезер, Амишадаевият син. 67Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 68една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 69едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 70един козел като жертва за грях 71и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амишадаевия син.

72 o  На единадесетия ден принесе предводителят на Асировите потомци Пагиил, Охрановият син. 73Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 74една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 75едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 76един козел като жертва за грях 77и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Пагиил, Охрановия син.

78 p  На дванадесетия ден принесе Ахира, Енановият син, предводителят на Нефталимовите потомци. 79Приносът му беше: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли, една сребърна чаша от седемдесет сикли, според свещената сикла – и двете пълни с пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос; 80една златна кадилница от десет сикли, пълна с тамян; 81едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 82един козел като жертва за грях 83и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахира, Енановия син.

84 Това бяха приносите от предводителите на израилтяните при освещаването на жертвеника в деня на помазването му: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни чаши, дванадесет кадилници. 85Всяко сребърно блюдо тежеше сто и тридесет сикли, всяка чаша – седемдесет сикли; и така, всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според свещената сикла; 86а дванадесетте златни кадилници, пълни с тамян, тежаха по десет сикли всяка, според свещената сикла; всичкото злато на кадилниците беше сто и двадесет сикли. 87Добитъкът за всеизгаряне беше общо: дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела като жертва за грях; 88а добитъкът за мирна жертва беше общо: двадесет и четири вола, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Това бяха приносите при освещаване на жертвеника, след като беше помазан.

89 q  И когато Мойсей влизаше в скинията на събранието, за да говори с Бога, чуваше глас, който му говореше от очистилището над ковчега на откровението, между двата херувима; и Той му говореше.
Copyright information for BulCont