Proverbs 1

Книгата е сборник от притчи, наставления и мъдрости, писани от различни автори. Основният автор безспорно е Соломон (3 Цар. 5:9-10), но са споменати също и „мъдреците“(22:17), книжовниците, приближени на юдейския цар Езекия (25:1), Агур (30:1) и Лемуил, цар на Маса – по-точно поученията на неговата майка (31:1). Според еврейското предание Соломон е писал своите притчи в Йерусалимския храм. Това може би е вярно само за известна част от написаното в кн. Притчи, но като цяло книгата е съставена много по-късно, по времето на пророк Исаия (втората половина на VIII в. пр. Р. Хр.) или най-вероятно след завръщането на евреите от вавилонския плен (ок. VI в. пр. Р. Хр.).

Според съдържанието си книгата може да бъде отнесена към групата на поучителните книги. Използвана е традиционната древна литературна форма притча (евр. машал) – мъдрост, иносказание, позволяваща да се сравнят явленията във физическия свят с тези в духовния свят. Този начин на описание съответства на мъдростта и на околните на Израил народи, с която еврейските мъдреци са били добре запознати.

Книгата се състои от осем части, възникнали в различно време и записани от различни автори: 1. Встъпление, в което се представят назначението и темата на книгата (1:1-7). 2. Разбирането на цар Соломон за значението на мъдростта и нейните форми, предупредителни наставления и предписания за човешките взаимоотношения (1:8 – 9:18). 3. Притчите на Соломон, в които се противопоставя праведният на неправедния живот (10:1 – 22:16). 4. Наставления на мъдреците (22:17 – 24:34); 5. Соломонови притчи, събрани от приближените на Езекия (25:1 – 29:27). 6. Думи на Агур (301:33); 7. Мисли на Лемуил (31:1-9). 8. За добродетелната жена (31:10-31).

Увод

( 1:1-9:18 )

Притчите – мъдрост и поука

1 a  Притчи на Соломон, син на Давид, цар на Израил, 2записани, за да се познаят мъдрост и поука, да се разбират разумните слова; 3да се усвоят правилата на мъдростта, справедливостта, правосъдието и правдата; 4да се даде разум на глупавите, знание и разсъдливост – на младежите. 5Мъдрият се вслушва и увеличава познанието си и разумният ще придобие мъдър съвет, 6за да разбира притчата и образната реч, думите на мъдреците и техните загадки. 7 b  Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа
1:7 В Септуагинта е добавено: „онези, които се водят от него, добре разбират всичко и благоговението пред Бога е начало на разбирането“.
; само глупците презират мъдростта и наставлението.

Да се избягва лошото общество

8 d  Сине мой, слушай поучението на баща си и не пренебрегвай наставлението на майка си, 9 e  защото те са скъпоценен венец за главата ти и огърлица за шията ти.

10Сине мой, ако грешници те примамват, не скланяй. 11Ако кажат: „Ела с нас да устроим засада за убийство, противозаконно да причакаме невинен, 12ще го погълнем, както преизподнята поглъща, и изцяло ще го глътнем, както слизащите в гроба, 13ще намерим всякакво скъпоценно имущество, ще напълним къщите си с плячка, 14ще изтегляш жребия си заедно с нас, ще има една кесия за всички ни“– 15сине мой, не ходи на път с тях, не стъпвай с крака си на пътеките им, 16 f  защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв. 17Безполезно е да се разпъва мрежа пред погледа на птицата
1:17 В Септуагинта: „защото мрежи за птици не се разпъват безпричинно“.
.
18Но те устройват засада против кръвта си, дебнат против живота си. 19Такива са пътищата на всеки, който придобива чрез грабеж. Заграбеното отнема живота на новия си господар.

Мъдростта напомня

20 h  Мъдростта вика високо
1:20 В Септуагинта: „пее химни“.
на улицата, издига глас по площадите;
21вика високо сред уличния шум; изрича словата си при входа на градските порти:

22 j  „Докога, неразумни, ще обичате безумието, докога присмехулниците ще се наслаждават на подигравките и глупците ще мразят знанието? 23Обърнете се към моите поучения! Ето ще излея духа си върху вас, ще известя думите си. 24 k  Защото повиках, а вие не послушахте; прострях ръка и нямаше кой да внимава. 25 l  И пренебрегнахте всички мои съвети, и не приехте напомнянията ми. 26Затова ще се надсмея на вашето нещастие; ще се подиграя, когато ви сполети напаст, 27 m  когато ви връхлети ужас като буря и нещастие се спусне върху вас, когато ви постигнат беда и притеснение. 28Тогава ще ме зоват, но няма да отговоря; отрано ще ме търсят и няма да ме намерят. 29Тъй като намразиха знанието и не избраха да почитат Господа; 30не приеха съвета ми и презряха моите укори, 31затова ще ядат от плодовете на своя път и ще се насищат от своите съвети. 32 n  Защото неразумните ще бъдат убити от своето отстъпничество, а глупците – погубени от безгрижието си; 33но онзи, който се вслушва в мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло.“
Copyright information for BulCont