Psalms 105

(104)

Възхвала на Бога, Който спазва завета Си

1 a  b  c  Прославяйте Господа; призовавайте Неговото име;
разгласявайте делата Му между народите;
2 d  възпейте Го и пейте Му;
разказвайте за всичките Му чудеса.
3 Хвалете се с Неговото свято име;
нека да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
4 e  Търсете Господа и Неговата сила,
винаги търсете Неговата близост.
5 Спомняйте си чудните дела, които е извършил,
чудесата Му и присъдите от устата Му,
6 f  вие, които сте потомство на Авраам, Негов служител,
и синове на Яков, Негов избраник.
7 Той е Господ, Бог наш:
Неговите присъди се простират върху цялата земя.
8 g  Той вечно помни завета Си,
обещанието, което е дал на хиляди поколения,
9 h  това, което е завещал на Авраам,
и клетвата Си към Исаак,
10 и утвърди това като закон за Яков
и вечен завет за Израил
11 i  с думите: „На тебе ще дам ханаанската земя
като дял от вашето наследство.“
12 Когато те бяха още малко на брой, твърде малко,
и бяха пришълци в нея,
13 и преминаваха от народ в народ,
от едно царство в друго,
14 j  тогава Той на никого не позволяваше да ги потиска
и изобличаваше царе заради тях:
15 „Не се докосвайте до Моите помазаници,
не правете зло на Моите пророци.“
16 k  Изпрати глад на тяхната земя;
пречупи всяко хлебно стъбло.
17 l  Изпрати преди тях човек: Йосиф
беше продаден като роб.
18 m  Стегнаха краката му в окови;
вратът му бе окован в желязо,
19 n  докато се изпълни казаното от Него
и словото на Господа го потвърди.
20 Царят изпрати пратеници
и владетелят на народите го развърза и го освободи.
21 o  Постави го за господар над дома си
и за управител над всички свои владения,
22 за да поучава велможите му според волята си
и да учи старейшините му на мъдрост.
23 p  Тогава Израил потегли към Египет
и Яков се пресели в земята на Хам.
24 q  И Бог размножи твърде много Своя народ
и го направи по-силен от притеснителите му.
25 Възбуди в сърцето на египтяните омраза против народа Си
и лукавство – против Своите служители.
26 r  Изпрати Своя служител Мойсей
и Аарон, когото избра.
27 Те показаха сред тях Негови знамения
и чудеса в земята на Хам.
28 s  Той изпрати тъмнина и разпростря мрак,
и те не се възпротивиха на словото Му.
29 t  Превърна водата им в кръв
и умъртви рибата им.
30 u  Жаби загъмжаха в земята им,
дори в спалнята на техните царе.
31 v  Той заповяда и се разнесоха разни насекоми
и мушици по всеки кът на тяхната земя.
32 w  Изпрати върху тях град вместо дъжд,
светкавици и гръмотевици върху земята им
33 и унищожи лозята и смокиновите им дървета,
изпотроши всички дървета в техните предели.
34 x  Заповяда и връхлетяха безброй скакалци
и гъсеници;
35 те изпоядоха всичката трева по земята им,
унищожиха плодовете на нивите им.
36 y  И порази всичко първородно по земята им,
първите рожби на тяхната сила.
37 И изведе израилтяните заедно със среброто и златото им
и нямаше болен сред дванадесетте им племена.
38 z  Египет се зарадва поради тяхното излизане,
понеже го беше страх от израилтяните.
39 aa  Той разпростря върху тях облак за сянка
и изпрати огън, за да им свети през нощта.
40 ab  Искаха и Той им изпрати пъдпъдъци
и ги насищаше с небесен хляб.
41 ac  Разцепи скала и потекоха води,
потекоха като река в пустинята.
42 Защото Той си спомни Своето свято обещание
към Своя служител Авраам
43 и изведе Своя народ с ликуване,
Своите избраници – с веселие,
44 ad  ae  и им даде земите на езичниците,
и те получиха плодовете от техния труд,
45 за да спазват разпоредбите Му
и да изпълняват законите Му. Алилуя!
Copyright information for BulCont