1 Chronicles 12

1 a  Е то и тия, които тъй също дойдоха при Давида в Секелаг, когато той още се криеше от Кисовия син Саула; те бяха от юнаците, които помагаха в битка,

2 b  въоръжени с лък, хвърляха с дясна и лява ръка камъни и пущаха стрели с лък, бяха от братята Саулови, от Вениамина;

3 главен беше Ахизер, след него Иоас, синове Шемаеви от Гива; Иезиел и Фелет, синове Азмаветови; Бераха и Иеху от Анатот;

4 Ишмаия гаваонец, юнак от трийсетте и главатар на трийсетте; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозават от Гедера;

5 Елузай, Иеримот, Веалия, Шемария, Сафатия харитиец;

6 Елкана, Ишияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореевци;

7 и Иоела и Зевадия, синове на Иерохама, от Гедор.

8 c  При Давида в крепостта, в пустинята, дойдоха и от Гадовци мъже юнаци, войнствени, въоръжени с щит и копие; лицата им – лица лъвски, и те бързи като сърни в планините.

9 Главен беше Езер, втори – Овадия, трети – Елиав,

10 четвърти – Мишмана, пети – Иеремия,

11 шести – Атай, седми – Елиел,

12 осми – Иоханан, девети – Елзават,

13 десети – Иеремия, единайсети Махбанай.

14 Те, синове Гадови, бяха главатари във войската: най-малкият над сто души, а най-големият над хиляда.

15 d  Те именно минаха през Иордан в първия месец, когато той излиза от бреговете си, и прогониха всички ония, които живееха в долините към изток и запад.

16 Също и от синовете Вениаминови и Иудини дойдоха в крепостта при Давида.

17 Давид излезе да ги посрещне и им рече: ако сте дошли с мир при мене, за да ми помагате, то аз и вие да имаме едно сърце; но ако идвате, за да ме предадете с коварство на враговете ми, когато няма в ръцете ми неправда, нека Бог на отците ни види и съди.

18 e  И дух обгърна Амасия, главатаря над трийсетте, и той каза: мир на тебе, Давиде, мир и с тебе, сине Иесеев! мир на тебе, мир и на твоите помощници! защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие и ги постави начело на войската.

19 f  И от Манасиевото коляно преминаха някои към Давида, когато отиваше на война с филистимци против Саула. Ала Давид не помогна на филистимци, защото воеводите филистимски, след като се посъветваха, отпратиха го, казвайки: за наша беда той ще мине към своя господар Саула.

20 Когато се връщаше в Секелаг, преминаха към него манасиевците: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елиху и Цилтай, хилядници у манасиевци.

21 g  Те помагаха на Давида против пълчищата, защото всички бяха мъже храбри и бяха началници на войската.

22 Тъй всеки ден прииждаха към Давида на помощ дотолкова, че неговото опълчение стана голямо като опълчение Божие.

23 h  Ето броят на главните във войската, които дойдоха при Давида в Хеврон, за да му предадат царството Саулово, според словото Господне:

24 Иудини синове, носещи щит и копие, имаше готови за война шест хиляди и осемстотин;

25 от синовете Симеонови, мъже храбри, имаше във войската седем хиляди и сто;

26 от синовете Левиеви – четири хиляди и шестстотин;

27 дойде и Иодай, княз от Аароновия род, и с него три хиляди и седемстотин;

28 i  и Садок, храбър юнак, и родът му двайсет и двама началници;

29 j  от синовете Вениаминови, братя Саулови, дойдоха три хиляди; но още много от тях държаха със Сауловия дом;

30 от синовете Ефремови – двайсет хиляди и осемстотин храбри юнаци, мъже именити в родовете си;

31 от полуколяното Манасиево – осемнайсет хиляди, които бяха повикани поименно, за да идат да възцарят Давида;

32 от синовете Исахарови дойдоха мъже разумни, които знаеха, кога какво трябва да върши Израил; те бяха двеста главни, и всичките им братя вървяха по думите им;

33 от коляното Завулоново имаше готови за битка, въоръжени с всякакви военни оръжия, петдесет хиляди, в строй, единодушни;

34 от коляното Нефталимово – хиляда воеводи и с тях трийсет и седем хиляди с щитове и копия;

35 от коляното Даново – двайсет и осем хиляди и шестстотин, готови за война;

36 от Асира – четирийсет хиляди войници, готови за битка;

37 от отвъд Иордан, от коляното Рувимово и Гадово и от полуколяното Манасиево – сто и двайсет хиляди, с всякакво военно оръжие.

38 Всички тия ратници, наредени в строй, дойдоха с пълно сърце в Хеврон, за да възцарят Давида над цял Израил. Па и всички други израилтяни бяха единодушни да възцарят Давида.

39 И прекараха там при Давида три дни, ядоха и пиха, защото братята им бяха всичко приготвили за тях;

40 па и които бяха по-близо до тях, дори до Исахарово, Завулоново и Нефталимово коляно, донасяха им на осли, камили, мулета и волове всичко за ядене: брашно, смокини, сухо грозде, вино и дървено масло, както и много едър и дребен добитък, понеже радост беше голяма за Израиля.
Copyright information for BulOrth