1 Chronicles 23

1 a  К ато остаря и се насити на живота, Давид възцари над Израиля сина си Соломона.

2 И събра всички князе израилски, свещеници и левити;

3 b  и левитите от трийсет години и нагоре бяха преброени: броят им, на всички до един, беше трийсет и осем хиляди души.

4 c  От тях бидоха назначени на работа в дома Господен двайсет и четири хиляди, писари и съдии – шест хиляди,

5 d  четири хиляди вратари и четири хиляди, които славеха Господа със свирала, направени от Давида за славене Господа.

6 e  И раздели ги Давид на смени според Левиевите синове – Гирсона, Каата и Мерари.

7 От гирсоновци бяха Лаедан и Шимей.

8 Синове Лаеданови: първи Иехиил, Зетам и Иоил – трима.

9 Синове Шимееви: Шеломит, Хазиил и Харан – трима. Те бяха Лаеданови отценачалници.

10 И още синове Шимееви: Иахат, Зиза, Иеуш и Берия. Това бяха синове Шимееви – четирима.

11 Иахат беше главен, Зиза втори; Иеуш и Берия имаха малко деца, затова бяха преброени заедно с бащиния си дом.

12 f  Синове Каатови: Амрам, Ицхар, Хеврон и Озиил – четирима.

13 g  Синове Амрамови: Аарон и Мойсей. Аарон беше определен да бъде посветен при Святая-Святих довека, той и синовете му, за да кадят пред лицето на Господа, да Му служат и да благославят Неговото име довека.

14 А Мойсей, човек Божий, и синовете му бяха причислени към Левиевото коляно.

15 h  Синове Моисееви: Гирсон и Елиезер.

16 Синове Гирсонови: пръв беше Шевуил.

17 Синове Елиезерови бяха: първи Рехавия. Други синове нямаше Елиезер; а Рехавия имаше твърде много синове.

18 Синове Ицхарови: първи Шеломит.

19 i  Синове Хевронови: първи Иерия, втори Амария, трети Иахазиил и четвърти Иекамам.

20 Синове Озиилови: първи Миха и втори Ишия.

21 j  Синове Мерариеви: Махли и Муши. Синове Махлиеви: Елеазар и Кис.

22 k  Елеазар умря и нямаше синове, а само дъщери; и ожениха се за тях синовете Кисови, техни братовчеди.

23 Синове Мушиеви: Махли, Едер и Иремот – трима.

24 l  Това бяха синовете Левиеви според домовете на бащите им, глави на челяди, както бяха преброени поименно, всички до един, които вършеха службите в дома Господен, от двайсет години и нагоре.

25 Защото Давид каза: Господ, Бог Израилев, даде спокойствие на Своя народ и го въдвори в Иерусалим навеки,

26 та левитите не ще има нужда да носят скинията и всякакви нейни вещи за служене в нея.

27 Затова, според последните Давидови заповеди, бидоха преброени левитите от двайсет години и нагоре,

28 m  за да бъдат при синовете Ааронови, да служат в дома Господен, в двора и в пристройките, да спазват чистота в цялото светилище и да изпълняват всяка служба при Божия дом;

29 да нагледват хлябовете на предложението, пшеничното брашно за хлебен принос, пресните питки, печеното и пърженото и всички мерки и теглилки;

30 да застават всяко утро да благодарят и славословят Господа, както и вечер,

31 при всички всесъжения, принасяни Господу в съботни дни, в новомесечия и в празници според броя, както е наредено за тях, – постоянно пред лицето на Господа,

32 и да пазят скинията на откровението, светилището и синовете Ааронови, техни братя, при службите в дома Господен.
Copyright information for BulOrth