1 Chronicles 24

1 a  Е то и разпределението на синовете Ааронови: Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

2 b  Надав и Авиуд умряха преди баща си, а синове нямаха, затова свещенствуваха Елеазар и Итамар.

3 И Давид ги разпредели: Садока – от синовете Елеазарови, и Ахимелеха – от синовете Итамарови, по ред на службата им.

4 И намери се, че между синовете Елеазарови имаше повече отценачалници, нежели между синовете Итамарови. И той ги разпредели тъй: от синовете Елеазарови шестнайсет челядни глави, а от синовете Итамарови – осем.

5 c  А разпределяше ги по жребие, защото главните в светилището и главните пред Бога бяха от синовете Елеазарови и от синовете Итамарови;

6 d  записваше ги Шемаия, син Натанаилов, писар от левитите, пред лицето на царя и князете и пред свещениците Садока и Ахимелеха, Авиатаров син, и пред главите на свещеническите и левитските челяди: кога се хвърляше жребие, вземаха една челяд от Елеазаровия род, след това вземаха от Итамаровия род.

7 Първо жребие излезе за Иехоиарива, второ – за Иедаия,

8 трето – за Харима, четвърто – за Сеорима,

9 e  пето – за Малхия, шесто – за Миямина,

10 седмо – за Хакоца, осмо – за Авия,

11 девето – за Иешуа, десето – за Шехания,

12 единайсето – за Елиашива, дванайсето – за Иакима,

13 тринайсето – за Хушая, четиринайсето – за Иешевава,

14 петнайсето – за Вилга, шестнайсето – за Имера,

15 седемнайсето – за Хезира, осемнайсето – за Хапицеца,

16 деветнайсето – за Петахия, двайсето – за Иезекииля,

17 двайсет и първо – за Иахина, двайсет и второ – за Гамула,

18 двайсет и трето – за Делаия, двайсет и четвърто – за Маазия.

19 f  Тоя беше техният ред при службата им за дохождане в дома Господен, според устава им, нареден от баща им Аарона, както му бе заповядал Господ, Бог Израилев.

20 У другите Левиеви синове разпределението беше: от синовете Амрамови Шуваил; от Шуваиловите синове – Иедия;

21 от Рехавия и от Рехавиевите синове Ишия беше първи;

22 от Ицхара – Шеломот; от Шеломотовите синове – Иахав;

23 g  от синовете Хевронови: първи беше Иерия, втори – Амария, трети – Иахазиил, четвърти – Иекамам.

24 От Озииловите синове – Миха; от Миховите синове – Шамир.

25 Брат на Миха беше Ишия; от Ишиевите синове – Захария.

26 От синовете Мерариеви – Махли и Муши; от синовете на Иаазия – Бено.

27 Синове Мерариеви от Иаазия – Бено, Шохам, Закур и Иври.

28 h  От Махлия – Елеазар: той нямаше синове.

29 От Киса и от синовете Кисови – Иерахмиил;

30 i  синове Мушиеви – Махли, Едер и Иеримот. Това бяха синовете левитски според поколенията им.

31 j  И те хвърляха жребие наравно с братята си, Ааронови синове, пред лицето на цар Давида и Садока и Ахимелеха и главите на свещеническите и левитските челяди: главата на челядта наравно с по-малкия си брат.
Copyright information for BulOrth