1 Chronicles 27

1Е то синовете Израилеви по техния брой, челядните глави, хилядниците, стотниците и управителите, които по отделения служеха на царя за всички работи, дохождайки и отхождайки всеки месец, през всички месеци на годината. Във всяко отделение те бяха по двайсет и четири хиляди.

2 Над първото отделение, за първия месец, беше началник Иашовам, син Завдиилов; в отделението му имаше двайсет и четири хиляди;

3 той беше от Фаресовите синове и главен над всички военачалници в първия месец.

4 a  Над отделението за втория месец беше Додай, ахохиец; в отделението му беше и княз Миклот; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

5 b  Трети главен военачалник, за третия месец, беше Ванея, син на свещеник Иодая; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди;

6 c  тоя Ванея беше един от трийсетте юнаци и техен началник, и в неговото отделение се намираше син му Амизавад.

7 Четвърти, за четвъртия месец, беше Асаил, Иоавов брат, и след него син му Завадия; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

8 Пети, за петия месец, беше княз Шамхут, израхитец; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

9 Шести, за шестия месец, беше Ира, Икешов син, текоец; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

10 Седми, за седмия месец, беше Хелец, пелонитец, от Ефремовите синове; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

11 d  Осми, за осмия месец, беше Совохай, хушатец, от Заровия род; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

12 Девети, за деветия месец, беше Авиезер, анатотец, от синовете Вениаминови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

13 Десети, за десетия месец, беше Махарай, нетофатец, от Заровия род; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди души.

14 e  Единайсети, за единайсетия месец, беше Ванея, пиратонец, от синовете Ефремови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

15 f  Дванайсети, за дванайсетия месец, беше Хелдай, нетофатец, от потомците Хотониилови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

16 А над Израилевите колена главни началници бяха: у рувимовци – Елиезер, син Захриев; у симеоновци – Сафатия, син Маахиев;

17 у левиевци – Хашавия, син Кемуилов; у аароновци – Садок;

18 у иудовци – Елиав, от Давидовите братя; у исахаровци – Омри, Михайлов син;

19 у завулоновци – Ишмаия, Овадиев син; у нефталимовци – Иеримот, Азриилов син;

20 у Ефремовите синове – Осия, Азазиев син; на полуколяното Манасиево Иоил, Федаиев син;

21 в полуколяното Манасиево в Галаад – Идо, Захариев син; у вениаминовци Иаасиил, Авениров син;

22 у дановци – Азариил, Иерохамов син. Това бяха вождовете на Израилевите колена.

23 g  Давид не преброи ония, които бяха от двайсет години и подолу, защото Господ бе казал, че ще умножи Израиля като звездите небесни.

24 h  Саруевият син Иоав начена преброяването, ала го не довърши, и гняв Божий дойде върху Израиля поради това преброяване, и то не влезе в летописите на цар Давида.

25 Над царските съкровища беше Азмавет, Адиилов син, а над складовете в полето, в градовете, в селата и в кулите – Ионатан, Узиев син;

26 а над ония, които боравеха с полски работи, със земеделие, беше Езрий, Хелувов син;

27 над лозята – Шимей от Рама, а над винните складове в лозята – Завдий от Шефам;

28 над маслините и смокините в долината – гедеритеиът Баал-Ханан, а над складовете с дървено масло – Иоас;

29 i  над едрия добитък, що пасеше в Шарон – шаронецът Шитрай, а над добитъка в долините – Адлаевият син Шафат;

30 над камилите – исмаилецът Овил; над ослиците – меронитецът Иехдия;

31 над дребния добитък – агаритецът Иазис. Всички тия бяха началници над цар Давидовия имот;

32 j  Ионатан, Давидов чичо, беше съветник, човек умен и книжовен; и Иехиил, Хахмониев син, беше при царските синове;

33 k  Ахитофел беше царев съветник; архитецът Хусий – царев приятел;

34 l  а след Ахитофела бяха Иодай, син Ваниев, и Авиатар; Иоав пък беше царев военачалник.
Copyright information for BulOrth