1 Chronicles 9

1 a  Т ъй бяха преброени според родовете си всички израилтяни, и ето те са записани в книгата на израилските царе. А иудеите заради беззаконията си бидоха преселени във Вавилон.

2 b  Първите жители, които живееха в своите владения, по израилските градове, бяха израилтяни, свещеници, левити и нетинеи.

3 В Иерусалим живееха някои от Иудините синове и от синовете Вениаминови, както и от синовете Ефремови и Манасиеви:

4 Утай, син на Амиуда, син на Омри, син на Имрия, син Ваниев, – от синовете на Фареса, Иудиния син;

5 от синовете Шилонови – Асаия, първороден, и синовете му;

6 от синовете на Зара – Иеуил и братята им, – шестстотин и деветдесет;

7 от синовете Вениаминови – Салу, син на Мешулама, син на Ходавия, син Хасенуев;

8 Ивния, син Иерохамов, Ела, син на Узия, син Михриев; Мешулам, син на Шефатия, син на Регуила, син Ивниев,

9 и братята им според родовете им: деветстотин петдесет и шест, всички тия мъже бяха глави на родовете в поколенията си.

10 А от свещениците: Иедаия, Иоиарив, Иахин,

11 c  Азария, син на Хелкия, син на Мешулама, син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитува, който беше началник в Божия дом;

12 Адаия, син на Иерохама, син на Пашхура, син Малхиев; Маасай, син на Адиела, син на Иахзера, син на Мешулама, син на Мешилемита, син Имеров,

13 и братята им, глави на родовете си: хиляда седемстотин и шейсет, – мъже отлични по службата си в Божия дом.

14 А от левитите: Шемаия, син на Хашува, син на Азрикама, син Хашавиев, от синовете Мерариеви;

15 Вакбакар, Хереш, Галал и Матания, син на Миха, син на Зихрия, син Асафов;

16 Овадия, син на Шемаия, син на Галала, син на Идитуна, и Берехия, син на Аса, син на Елкана, който живееше в Нетофатските селища.

17 А вратари: Шалум, Акуб, Талмон, Ахиман и братята им; Шалум беше главен.

18 d  Тия са и доднес вратари при царските врата към изток и поддържат стражата на синовете Левиеви.

19 e  Шалум, син на Коре, син на Евиасафа, син на Корея, и братята му от неговия род, – Кореевци, по службата си бяха стражари при праговете на скинията, а бащите им пазеха входа в Господния стан.

20 f  Финеес, син Елеазаров, беше изпреди началник над тях, и Господ беше с него.

21 Захария, син Мешелемиев, беше вратар при вратите на скинията на събранието.

22 g  Всички тия, избрани за вратари при праговете, бяха двеста и дванайсет. Те са записани в списъка според техните селища. Тях поставиха Давид и Самуил ясновидец заради верността им.

23 Те и синовете им пазеха стража при вратите на дома Господен, при дома на скинията.

24 Вратари имаше на четирите страни: на източната, западната, северната и южната.

25 А братята им живееха в своите селища и дохождаха сегиз-тогиз при тях за седем дена.

26 Тия четирима началници на вратарите, левити, бяха доверени лица: те също бяха поставени при жилищата и съкровищата на Божия дом.

27 Те прекарваха и нощем около Божия дом, понеже тям бе възложено да го пазят, и те бяха длъжни всяка сутрин да отварят вратите.

28 Едни от тях бяха поставени при служебните съдове, които приемаха с брой и даваха с брой.

29 На други от тях бяха поверени останалите съдове и всички свещени потреби: найчисто брашно, вино, елей, тамян и благовония.

30 h  А някои от свещеническите синове приготвяха миро от благовонни вещества.

31 i  А на левита Мататия, първороден на корееца Селума, беше поверено онова, що се приготовлява в тиган.

32 j  На някои от братята им, от синовете Каатови, бе поверено да приготовляват хлябовете на предложението, за да ги представят всяка събота.

33 А певците, главните в левитските поколения, в стаите на храма бяха свободни от занятие, защото бяха длъжни да се занимават денем и нощем със своето изкуство.

34 Това са левитските отценачалници, главни в родовете си. Те живееха в Иерусалим.

35 k  В Гаваон живееха: Иеил, баща на гаваонци, – жена му се казваше Мааха, –

36 и първородният му син Авдон; след него: Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав,

37 Гедор, Ахио, Захария и Миклот.

38 l  Миклот роди Шимеама. И те живееха до братята си в Иерусалим, заедно с братята си.

39 m  Нер роди Киса, Кис роди Саула, Саул роди Ионатана, Мелхисуа, Авинадава и Ешбаала.

40 Ионатанов син беше Мерибаал; Мерибаал роди Миха.

41 n  Синове на Миха: Питон, Малех, Тарей (и Ахаз) .

42 Ахаз роди Иаера; Иаера роди Алемета, Азмавета и Замврия, Замврий роди Моца.

43 Моца роди Бинея; Рефаия бе негов син; Елеаса, негов син, Ацел, негов син.

44 o  Ацел имаше шестима синове, и ето имената им: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Това са синовете Ацелови.
Copyright information for BulOrth