1 Chronicles 7

1 a  С инове Исахарови бяха: Тола, Фуа, Иашув и Шимрон – четирима.

2 Синове Толови: Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главни в Толовите поколения, мъже войнствени в своите родове; броят им в Давидови дни беше двайсет и две хиляди и шестстотин.

3 Узиев син: Израхия; а Израхиеви синове: Михаил, Овадия, Иоил и Ишия – петима. Те всички бяха главни.

4 Те имаха, според родовете си и поколенията си, трийсет и шест хиляди готова за битка войска, защото имаха много жени и синове.

5 А братята им във всички поколения Исахарови бяха до осемдесет и седем хиляди, мъже войнствени, записани в родословните списъци.

6 b  Вениамин имаше: Бела, Бехер и Иедиаил – трима.

7 Синове на Бела: Ецбон, Узий, Узиил, Иеримот и Ири – петима, отценачалници, мъже войнствени. В родословните списъци са записани двайсет и две хиляди трийсет и четири.

8 Синове Бехерови: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремот, Авия, Анатот и Алемет; всички тия са синове Бехерови.

9 В родословните списъци от тях са записани, по родове и по отценачалници, мъже войнствени – двайсет хиляди и двеста.

10 Иедиаилов син: Билхан; синове Билханови: Иеус, Вениамин, Ехуд, Хенаана, Зетан, Тарсис и Ахишахар.

11 Всички тия синове Иедиаилови бяха отценачалници, мъже войнствени; които излизаха на война, бяха седемнайсет хиляди и двеста.

12 c  Шупим и Хупим бяха синове Ирови; Хушим беше син Ахеров;

13 d  а синовете Нефталимови: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шилем бяха деца от Вала.

14 e  Синове Манасиеви: Асриил, когото роди наложницата му арамейка; тя още роди Махира, Галаадов баща.

15 f  Махир взе за жена сестрата на Хупима и Шупима, – сестра им се казваше Мааха; вторият син на Манасия се казваше Салпаад. Салпаад имаше само дъщери.

16 Мааха, жена Махирова, роди син и го нарече Кереш, а брат му се казваше Шереш. Негови синове: Улам и Рекем.

17 Уламов син: Бедан. Това бяха синове на Галаада, син на Махира, син Манасиев.

18 Сестра му Молехет роди Ишхода, Авиезера и Махла.

19 Шемидови синове бяха: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.

20 g  Ефремови синове: Шутелах; и Беред, негов син, Тахат, негов син, Елеада, негов син, Тахат, негов син,

21 Завад, негов син, Шутелах, негов син, Езер и Елеад. Тях убиха жителите гетски, родени в оная земя, задето бяха отишли да заграбват стадата им.

22 И баща им Ефрем плака за тях много дни, а братята му идваха да го утешават.

23 После той влезе при жена си; тя зачена и роди син, и той го нарече Берия, защото злочестина бе постигнала дома му.

24 Имаше той и дъщеря Шеера. Тя построи Долни и Горни Бет-Орон и Узен-Шеера.

25 И негов син бе Рефай; негови синове Решеф и Телах; Тахан, негов син,

26 Лаедан, негов син, Амиуд, негов син, Елишама, негов син,

27 Нон, негов син, и Иисус, негов син.

28 h  Владенията им и живелищата им бяха: Ветил и подчинените нему градове: към изток Нааран, към запад Гезер и подчинените нему градове; Сихем и подчинените нему градове дори до Газа с подчинените ней градове.

29 i  А откъм Манасиевите синове: Бетсан и подчинените нему градове, Таанах и подчинените нему градове, Мегидо и подчинените нему градове, Дор и подчинените нему градове. В тях живееха синовете на Иосифа, Израилев син.

30 j  Синове Асирови: Имна, Ишва, Ишви, Берия и сестра им Серах.

31 Синове Бериеви: Хевер и Малхиил. Той е баща на Бирзаита.

32 Хевер роди Иафлета, Шомера, Хотама и сестра им Шуя.

33 Синове Иафлетови: Пасах, Бимхал и Ашват, Това бяха синове Иафлетови.

34 Синове Шемерови: Ахи, Рохга, Ихуба и Арам.

35 Синове на Хелема, негов брат: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.

36 Синове Цофахови: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,

37 Бецер, Ход, Шама, Шилша, Итран и Беера.

38 Синове Иетерови: Иефуни, Фиспа и Ара.

39 Синове на Ула: Арах, Ханиил и Риция.

40 Всички тия бяха синове Асирови, отценачалници, отбор мъже, войнствени, главни началници. Записани бяха в техните родословни списъци във войската, за война, на брой двайсет и шест хиляди души.
Copyright information for BulOrth