1 Corinthians 15

1 a  Н апомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите;

2 b  чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали.

3 c  Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията,

4 d  че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията,

5 e  и че се яви на Кифа и след това на единайсетте;

6 после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи доднес, а някои и починаха;

7 после се яви на Иакова, след това на всички апостоли,

8 f  а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.

9 g  Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия.

10 h  Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих – ала не аз, а Божията благодат, която е с мене.

11 И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте.

12 i  И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?

13 j  А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал;

14 ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15 При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;

16 защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал;

17 k  ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;

18 тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали.

19 И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци.

20 l  Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък.

21 m  Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека.

22 Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят;

23 n  но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови;

24 o  а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила.

25 p  Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си.

26 q  А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта,

27 r  защото „всичко покори под нозете Му“; а щом се казва, че „всичко е Нему покорено“, очевидно е, че освен Оногова, Който е подчинил Нему всичко.

28 s  Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.

29 Инак, какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртви не възкръсват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите?

30 t  Защо ли и ние се подлагаме всеки час на опасност?

31 u  Всеки ден умирам: това ми е вашата похвала, която имам в Христа Иисуса, нашия Господ.

32 v  Ако аз, тъй да кажа по човешки, се борих със зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!

33 Не се лъжете: лоши беседи развалят добрите нрави.

34 w  Свестете се, както трябва, и не грешете; защото някои от вас нямат познание за Бога – за ваш срам го казвам.

35 Но ще каже някой: как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат?

36 x  Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре.

37 И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например: пшенично или друго някое;

38 но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло.

39 Не всяка плът е все еднаква плът: друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга – рибената, друга – птичата.

40 Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните;

41 един е блясъкът на слънцето; друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясък.

42 y  Тъй е и възкресението на мъртвите: сее се в тление – възкръсва в нетление;

43 сее се в безчестие – възкръсва в слава; сее се в немощ – възкръсва в сила;

44 z  сее се тяло душевно – възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно.

45 aa  Тъй е и писано: „първият човек Адам стана жива душа“, а последният Адам – животворен дух.

46 Но първом не иде духовното, а душевното, и после духовното.

47 ab  Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето.

48 ac  Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните;

49 ad  и както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на Небесния.

50 ae  И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.

51 af  Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим

52 ag  изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим;

53 защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да се облече в безсмъртие.

54 ah  А щом това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана: „смъртта биде погълната с победа“.

55 ai  „Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?“

56 aj  Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът.

57 ak  Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа.

58 al  И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа.
Copyright information for BulOrth