1 John 4

1 a  В ъзлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.

2 По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух) ; всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.

3 b  А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.

4 c  Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света.

5 d  Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша.

6 e  Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.

7 Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;

8 който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,

9 f  Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.

10 g  В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.

11 h  Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.

12 i  Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.

13 j  Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух.

14 И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.

15 k  Който изповяда, че Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той – в Бога.

16 l  И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.

17 Любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят.

18 В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта.

19 Ние Го любим, защото Той по-напред ни възлюби.

20 m  Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?

21 n  И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си.
Copyright information for BulOrth