1 John 5

1 a  В сякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.

2 По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.

3 b  Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.

4 c  Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра.

5 d  Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий?

6 e  Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) – не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е. Който свидетелствува, понеже Духът е истина.

7 f  Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светии Дух; и Тия Тримата са Едно.

8 g  И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват.

9 h  Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.

10 i  Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син.

11 А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син.

12 j  Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.

13 k  Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.

14 l  И дръзновението, що имаме пред Него, е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни;

15 и ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.

16 m  Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, – сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.

17 n  Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.

18 o  Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.

19 Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото.

20 Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.

21 Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.
Copyright information for BulOrth