1 Kings 10

1 a  С авската царица, като чу за славата Соломонова в името на Господа, дойде да го изпита с гатанки.

2 Тя дойде в Иерусалим с много голямо богатство: камили бяха натоварени с благовония, с твърде много злато и драгоценни камъни; тя дойде при Соломона и говори с него за всичко, що ѝ беше на сърце.

3 b  Соломон ѝ обясни всички нейни думи, и нямаше нищо непознато за царя, което да ѝ не обясни.

4 c  Савската царица видя всичката мъдрост на Соломона, и дома, що бе той построил,

5 и ястията на трапезата му, и жилището на слугите му, и държането на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и всесъженията му, които принасяше в храма Господен. И повече не можа да се удържи

6 d  и каза на царя: истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост;

7 но не вярвах на думи, докле не дойдох, и не видяха очите ми: и ето, мене и половината не ми е било казано; мъдрост и богатство ти имаш повече, отколкото съм слушала.

8 e  Блажени твоите люде, блажени и тия твои слуги, които стоят пред тебе винаги и слушат мъдростта ти!

9 Благословен да бъде Господ, Бог твой, Който е благоволил да те постави на Израилевия престол! Господ, поради вечната Си любов към Израиля, те е поставил за цар, за да вършиш съд и правда.

10 f  И тя подари на царя сто и двайсет таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни: никога още не бяха донасяли толкова много благовония, колкото Савската царица подари на цар Соломона.

11 И Хирамовите кораби, които докарваха злато от Офир, докараха от Офир голямо множество червено дърво и драгоценни камъни.

12 g  И царят направи от това червено дърво опирала за храма Господен и за царския дом, и гусли и псалтири за певците. Никога не бе донасяно толкова червено дърво и не бе видяно до тоя ден.

13 h  Тогава цар Соломон даде на Савската царица всичко, що тя пожела и що поиска, вън от онова, което цар Соломон ѝ подари с ръцете си. И върна се тя в земята си, тя и всички нейни слуги.

14 i  Златото, което идеше на Соломона всяка година, тежеше шестстотин шейсет и шест таланта,

15 освен онова, що се получаваше от разносвачите на стока и от търгуването на търговците и от всички арабски царе и от областните началници.

16 j  Цар Соломон направи двеста големи щита от ковано злато, – по шестстотин сикли злато отиде за всеки щит;

17 k  и триста по-малки щита от ковано злато, – по три мини злато отиде за всеки щит; и царят ги постави в дома от ливанско дърво.

18 l  Царят направи и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато;

19 пред престола имаше шест стъпала; изотзад върхът на престола бе закръглен, и от двете страни на седалото имаше облегала, а до облегалата стояха два лъва;

20 и още дванайсет лъва стояха там от двете страни на шестте стъпала. Подобно нещо не е имало ни в едно царство.

21 m  Всички съдове за пиене у цар Соломона бяха златни, и всички съдове в дома от ливанско дърво бяха от чисто злато; нищо нямаше от сребро, защото в дните на Соломона среброто не се смяташе за нищо;

22 n  защото царят имаше на морето тарсиски кораби заедно с Хирамовите кораби; в три години веднъж дохаждаха тарсиските кораби и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.

23 o  Цар Соломон надминаваше всички земни царе по богатство и мъдрост.

24 И всички земни царе търсеха да видят Соломона, за да послушат мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му.

25 И те му поднасяха, всеки от себе си, дар: сребърни съдове, златни съдове, облекло, оръжие и благовония, коне и мулета всяка година.

26 p  Соломон набра колесници и конници; той имаше хиляда и четиристотин колесници
10:26 В гръцкия превод: четирийсет хиляди колеснични коне.
и дванайсет хиляди конници, които размести по колесничните градове и при царя в Иерусалим. (Той владееше над всички морета – от реката до Филистимската земя и до пределите на Египет.)

27 r  Царят направи среброто в Иерусалим равноценно с простите камъни, а кедрите, поради тяхното множество, направи равноценни със смоковниците, които растат по низините.

28 s  Коне пък докарваха за цар Соломона от Египет и от Кува; царски търговци ги купуваха от Кува с пари.

29 Купена и докарана от Египет, една колесница струваше шестстотин сикли сребро, а кон – сто и петдесет. По същия начин те със свои ръце доставяха всичко това на хетейските и арамейските царе.
Copyright information for BulOrth