1 Kings 11

1 a  Ц ар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, и много жени чужденки – моавитки, амонитки, идумейки, сидонки и хетейки, –

2 b  от ония народи, за които Господ бе казал на Израилевите синове: не влизайте при тях, и те да не влизат при вас, за да не склонят сърцето ви към своите богове. Към тях се прилепи Соломон с любовта си.

3 Той имаше седемстотин жени и триста наложници: и неговите жени развратиха сърцето му.

4 c  Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към други богове, и сърцето му не бе напълно предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давида.

5 d  И Соломон започна да служи на Астарта, сидонско божество, и на Милхома, амонитска гнусотия.

6 И Соломон вършеше това, що бе неугодно пред очите на Господа, и не следваше напълно Господа като баща си Давида.

7 e  Тогава Соломон съгради капище на Хамоса, моавска гнусотия, на планината, която е пред Иерусалим, и на Молоха, амонитска гнусотия.

8 Тъй направи той за всичките си жени чужденки, които кадяха и принасяха жертви на своите богове.

9 f  И Господ се разгневи на Соломона, задето си отклони сърцето от Господа, Бога Израилев, Който два пъти бе му се явявал

10 g  и му бе заповядал да не върви след други богове, но той не изпълни това, що му бе заповядал Господ (Бог) .

11 h  И Господ рече на Соломона: задето това се върши у тебе, и ти не запази Моя завет и Моите наредби, които ти бях заповядал, ще изтръгна царството от тебе и ще го дам на твоя раб;

12 i  но през твоите дни Аз няма да направя това заради баща ти Давида: от ръцете на сина ти ще го изтръгна;

13 j  ала не цялото царство ще изтръгна: едно коляно ще дам на сина ти заради Моя раб Давида и заради Иерусалим, който съм избрал.

14 И Господ въздигна на Соломона противник – идумееца Адера, от идумейски царски род.

15 k  Когато Давид беше в Идумея, и военачалникът Иоав дойде да погребе убитите, след като бе избил всичко мъжко в Идумея, –

16 l  понеже Иоав и всички израилтяни прекараха там шест месеца, докле не изтребиха всичко мъжко в Идумея, –

17 m  тогава тоя Адер избяга в Египет и, с него няколко идумейци, които бяха служили при баща му; Адер беше тогава малко дете.

18 n  Когато тръгнаха от Мадиам, те дойдоха във Фаран и взеха със себе си люде от Фаран и стигнаха в Египет при фараона – египетския цар; (Адер влезе при фараона, и) тоя му даде дом, назначи му заплата и му даде земя.

19 Адер придоби голяма милост у фараона, тъй че го ожени за сестрата на жена си, сестра на царица Тахпенеса.

20 Тахпенесината сестра му роди син Генуват. Тахпенеса го възпитаваше във фараоновия дом; и Генуват живееше във фараоновия дом заедно с фараоновите синове.

21 o  Когато Адер чу, че Давид починал при отците си и че военачалник Иоав умрял, каза на фараона: пусни ме да ида в земята си.

22 Фараонът му каза: нима се нуждаеш от нещо при мене, та искаш да идеш в земята си? Той отговори: не, но пусни ме. (И Адер се върна в земята си.)

23 p  Господ повдигна против Соломона и друг противник – Разона, Елиадов син, който бе избягал от господаря си Адраазара, сувски цар,

24 q  и, като събра около себе си люде, стана началник на шайка, след като Давид бе победил Адраазара; и те отидоха в Дамаск, настаниха се там и господаруваха в Дамаск.

25 Той бе противник на Израиля през всички дни на Соломона. Освен злото, сто

26 r  И Наватовият син Иеровоам, ефремец от Цареда, – името на майка му, вдовица, беше Церуа, – Соломонов слуга, дигна ръка против царя.

27 s  Ето по какъв повод той дигна ръка против царя: Соломон строеше Мило, поправяше повредите в града на баща си Давида.

28 Иеровоам беше силен човек. Соломон, като забележи, че този момък го бива за работа, постави го нагледник над поданните работници от Иосифовия дом.

29 В онова време случи се на Иеровоама да излезе от Иерусалим; по пътя го срещна пророк Ахия Силомец, облечен в нова дреха. Те бяха само двама в полето.

30 t  И Ахия взе новата дреха, която беше на него, разкъса я на дванайсет части

31 u  и рече на Иеровоама: вземи си десет части, защото тъй говори Господ, Бог Израилев: ето, изтръгвам царството от ръката на Соломона и десет колена давам на тебе,

32 v  а едно коляно
11:32 В гръцкия превод: две колена.
ще остане нему заради Моя раб Давида и заради град Иерусалим, който избрах от всички Израилеви колена.

33 Това е, задето те Ме оставиха и почнаха да се кланят на Астарта, сидонско божество, и ка Хамоса, моавски бог, и на Милхома, амонитски бог, и не ходиха по Моите пътища, за да вършат, каквото е угодно пред очите Ми, и да пазят Моите устави и Моите заповеди, като баща му Давида.

34 x  Аз не отнимам цялото царство от ръката му, а го оставям да владее през целия си живот заради Моя раб Давида, когото избрах и който пазеше Моите заповеди и Моите наредби;

35 но ще отнема царството от ръката на сина му и десет колена от него ще дам на тебе;

36 y  а на сина му ще дам едно коляно, за да остане светилото на Моя раб Давида през всички дни пред лицето Ми в град Иерусалим, който Си избрах, за да пребъдва там името Ми.

37 Тебе избирам, и ти ще владееш всичко, що пожелае душата ти, и ще бъдеш цар над Израиля;

38 z  и ако пазиш всичко, каквото ти заповядвам, вървиш по пътищата Ми и вършиш, каквото е угодно пред очите Ми, като пазиш Моите устави и Моите заповеди, както прави Моят раб Давид, Аз ще бъда с тебе и ще ти въздигна крепък дом, както създадох на Давида, и ще ти дам Израиля;

39 aa  ще унижа Давидовия род за това, ала не завинаги.

40 ab  А Соломон искаше да убие Иеровоама, но Иеровоам стана, та избяга в Египет при Сусакима, египетски цар, и живя в Египет до смъртта Соломонова.

41 ac  Останалите дела на Соломона и всичко, що той върши, и мъдростта му са описани в книгата на делата Соломонови.

42 Времето, през което Соломон царува в Иерусалим над цял Израил, беше четирийсет години.

43 ad  И Соломон почина при отците си и биде погребан в града на баща си Давида; и вместо него се възцари син му Ровоам.
Copyright information for BulOrth