1 Kings 6

1 a  В четиристотин и осемдесетата година след излизане на Израилевите синове от Египетската земя, в четвъртата година на Соломоновото царуване над Израиля, в месец зиф, който е вторият месец, Соломон почна да гради храм Господу.

2 b  Храмът, който цар Соломон съгради Господу, беше дълъг шейсет лакти, широк – двайсет и висок – трийсет лакти;

3 c  притворът пред храма беше дълъг двайсет лакти, според ширината на храма, и широк – десет лакти пред храма.

4 d  В храма той направи прозорци наоткос с решетки.

5 e  И направи пристройка около стените на храма, около храма и давира
6:5 Отделение за Святая-Святих.
; и направи странични стаи околовръст.

6 Долният кат на пристройката беше широк пет лакти, средният – широк шест лакти, а третият – широк седем лакти; защото около храма извън бяха направени отстъпи, та пристройката да не допира до стените на храма.

7 g  Когато се градеше храмът, за градеж се употребяваха дялани камъни; ни чук, ни тесла, нито друго някакво желязно оръдие се чуваше в храма при градежа му.

8 h  Входът в средния кат беше отдясно на храма. По кръгли стълби се изкачваха на средния кат, а от средния – на третия.

9 Тъй съгради той храма, завърши го и го обложи с кедрови дъски.

10 И пристрои към целия храм странични стаи, високи пет лакти; те бяха прикрепени към храма с кедрови греди.

11 И биде слово Господне към Соломона, и му бе казано:

12 i  ето, ти градиш храм: ако ходиш по Моите устави, постъпваш по Моите наредби и пазиш всичките Ми заповеди, като постъпваш според тях, Аз ще изпълня върху тебе словото Си, което бях казал на баща ти Давида,

13 j  и ще живея всред Израилевите синове и няма да оставя Моя народ Израиля.

14 Соломон съгради храма и го завърши.

15 k  И обложи стените на храма отвътре с кедрови дъски; от пода до потона ги обложи отвътре с дърво, и пода на храма покри с кипарисови дъски.

16 l  А в задната страна на храма, на двайсет лакти от края, издигна стена и обложи стените и потона с кедрови дъски, и направи давир за Святая-Святих.

17 Храмът, сиреч предната част на храма, имаше четирийсет лакти.

18 По кедъра отвътре на храма имаше резби, подобни на краставички и разпукващи се цветове; всичко беше покрито с кедър, камък се не виждаше.

19 А вътре в храма той приготви давира, за да постави там ковчега на завета Господен.

20 m  Давирът беше дълъг двайсет лакти, широк двайсет лакти, и висок двайсет лакти; той го обкова с чисто злато; също обкова и кедровия жертвеник.

21 Извътре Соломон обкова храма с чисто злато, и протегна златни вериги пред давира, и го обкова със злато.

22 Целия храм той обкова със злато, целия храм докрай, и целия жертвеник, който е пред давира, обкова със злато.

23 n  И в давира направи два херувима от маслинено дърво, високи десет лакти.

24 o  Едното крило на херувима беше дълго пет лакти и другото крило на херувима – пет лакти; десет лакти имаше от единия край на крилете му до другия край на крилете му.

25 Десет лакти имаше и другият херувим; еднаква мярка и еднакъв вид имаха двата херувима.

26 Височината на единия херувим беше десет лакти, също и на другия херувим.

27 Той постави херувимите всред вътрешната част на храма. А крилете на херувимите бяха разперени, и крилото на единия се допираше до едната стена, а крилото на другия херувим допираше до другата стена; другите им пък криле се срещаха крило с крило всред храма.

28 Той обкова херувимите със злато.

29 p  И по всички стени на храма околовръст издълба изображения на херувими, палми и разпукващи се цветове, отвътре и отвън.

30 И пода на храма обкова със злато във вътрешната и предната част.

31 За входа на давира той направи врата от маслинено дърво с петоъгълни спонци.

32 q  На двете половини на вратата от маслинено дърво той издълба херувими, палми и разпукващи се цветове и ги обкова със злато; покри със злато и херувимите и палмите.

33 И при входа на храма той направи четириъгълни стълбове от маслинено дърво

34 r  и две врати от кипарисово дърво; двете половинки на едните врата бяха подвижни, и двете половинки на другите врата бяха също подвижни.

35 Издълба по тях херувими, палми и разпукващи се цветове и обкова резбата със злато.

36 s  И вътрешния двор направи от три реда дялани камъни и от ред кедрови греди.

37 На четвъртата година, в месец зиф, (втория месец,) той бе положил основите на храма Господен,

38 t  а на единайсетата година, в месец бул, – този е осмият месец, – той завърши храма с всичките му принадлежности и по всичките му предначертания: той го гради седем години.
Copyright information for BulOrth