1 Kings 9

1 a  С лед като Соломон свърши градежа на Господния храм, на царския дом и всичко, що бе пожелал да направи,

2 b  Господ повторно се яви на Соломона, както бе му се явил в Гаваон.

3 c  И Господ му каза: Аз чух твоята молитва и твоята молба, за което Ме моли, (направих всичко по твоята молитва,) осветих тоя храм, който ти съгради, за да пребъдва там името Ми довека, и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.

4 И ако ходиш пред Моето лице, както ходи баща ти Давид, с чисто сърце и с правота, изпълнявайки всичко, що съм ти заповядал, и ако пазиш Моите устави и Моите закони,

5 d  Аз ще поставя царския ти трон над Израиля довека, както съм казал на баща ти Давида, думайки: не ще престане да излиза от тебе мъж, седящ на престола Израилев.

6 Ако вие и синовете ви отстъпите от Мене и не пазите Моите заповеди и Моите наредби, които ви съм дал, и тръгнете и почнете да служите на други богове и да им се покланяте,

7 Аз ще изтребя Израиля от лицето на земята, която му съм дал, и храма, който съм осветил на Мое име, ще отхвърля от лицето Си, и Израил ще стане за приказ и за присмех у всички народи.

8 e  И за тоя висок храм, всеки, който мине покрай него, ще се ужаси, ще подсвирне и ще каже: защо ли Господ е постъпил тъй с тая земя и с тоя храм?

9 И ще кажат: затова, че те оставиха Господа, своя Бог, Който изведе бащите им из Египетската земя, и прегърнаха други богове, покланяха им се и им служеха, – затова Господ им напрати цялото това нещастие.

10 f  След като изминаха двайсет години, през които Соломон съгради два дома, дома Господен и царския дом,

11 за които тирският цар Хирам набавяше на Соломона кедрови дървета и кипарисови дървета и злато по желанието му, цар Соломон даде на Хирама двайсет града в Галилейската земя.

12 И Хирам излезе из Тир да прегледа градовете, които му даде Соломон, и те му се не понравиха.

13 И той каза: какви са тия градове, които ти, брате мой, си ми дал? И ги нарече земя Кавул, както се наричат доднес.

14 И Хирам бе пратил на царя сто и двайсет таланта злато.

15 g  Оттука и разпоредбата за данъка, който наложи цар Соломон, за да съгради храма Господен и своя дом, Мило и стените иерусалимски, Хацор и Мегидо и Газер.

16 h  Фараонът, египетски цар, бе дошъл и превзел Газер, и с огън го бе изгорил, а хананейците, които живееха в града, бе избил, и го бе дал вено на дъщеря си, Соломоновата жена.

17 i  И тогава Соломон построи Газер и Долни Беторон,

18 j  Ваалат, Тадмор в пустинята,

19 и всички градове за житници, които имаше Соломон, и градовете за колесници, градовете за конница и всичко онова, що Соломон искаше да съгради в Иерусалим, на Ливан и по цялата земя на своето владение.

20 k  Всички люде, останали от аморейци, хетейци, ферезейци (хананейци) , евейци, иевусейци (и гергесейци) , които не бяха от Израилевите синове,

21 l  децата им, останали след тях на земята, които Израилевите синове не можаха да изтребят, – Соломон направи поданни работници, каквито са до днес;

22 m  а синовете Израилеви Соломон не правеше работници; те бяха негови войници, служители, велможи, полководци и началници на неговите колесници и на неговите конници.

23 n  Главните пък разпоредници над Соломоновите работи, именно управниците на народа, които извършваха работата, бяха петстотин и петдесет.

24 o  Фараоновата дъщеря премина от Давидовия град в своя дом, който построи Соломон за нея. След това той построи Мило.

25 p  Соломон принасяше три пъти на година всесъжения и мирни жертви върху жертвеника, който бе съградил Господу, и кадеше върху него пред Господа. Тъй свърши градежа на дома.

26 q  Цар Соломон направи също и кораби в Ецион-Хавер, който е при Елот, на брега на Червено море, в Идумейската земя.

27 И Хирам прати на тия кораби свои поданици-корабници, които знаят морето, заедно със Соломонови поданици;

28 r  те отидоха в Офир и взеха оттам четиристотин и двайсет таланта злато и го докараха на цар Соломона.
Copyright information for BulOrth