2 Esd 12

1К огато лъвът говореше на орела тия думи, аз видях,

2 че не се явяваше вече главата, останала заедно с четирите крила, които бяха преминали към нея и се издигаха, за да царуват, но царството на които беше слабо и пълно с размирици.

3 И видях: и ето, те изчезнаха, и цялото тяло на орела изгаряше, – и ужас обзе земята, и аз от безпокойство, изумение и от голям страх се събудих и казах на духа си:

4 „ето, ти ми причини това чрез твоето изследване пътищата на Всевишния.

5 Ето, сърцето ми още трепери и духът ми твърде изнемогна, и в мен не остана сила от големия страх, който ме порази в тая нощ.

6 Ще се помоля, прочее, сега на Всевишния, да ме подкрепи докрай“.

7 И казах: „Владико Господи! ако съм придобил благодат пред Твоите очи, ако си ме намерил по-праведен от мнозина, и ако моята молитва наистина е достигнала до Твоето лице, –

8 подкрепи ме и покажи на мене, Твоя раб, значението на това страшно видение, за да успокоя напълно душата си;

9 защото Ти ме счете за достоен да ми покажеш последните времена“. И Той ми каза:

10 „значението на това видение е такова:

11 орелът, който ти видя да се издига от морето, е царството, що бе показано във видение на Даниила, твоя брат;

12 но нему не бе разяснено онова, което сега Аз ти разяснявам.

13 Ето, настъпват дни, когато ще се издигне на земята царство по-страшно от всички царства, които са били пред него.

14 В него ще царуват – един след други – дванайсет царе.

15 Вторият от тях ще начене да царува и ще удържи властта по-дълго време, отколкото другите дванайсет.

16 Такова е значението на дванайсетте крила, които ти видя.

17 А дето чу говорещ глас, що изхождаше не от главите на орела, но от средата на тялото му,

18 това означава, че след времето на това царство ще произлязат не малки разпри, и царството ще се изложи на опасност да пропадне; но то няма да падне тогава, и ще се възстанови в първичното си състояние.

19 А дето видя осем малки подкрилни пера, съединени с крилата, това означава,

20 че в царството ще се издигнат осем царе, чиито времена ще бъдат леки и годините скоротечни, и двама от тях ще загинат.

21 Кога начене да наближава средното време, четирима ще се запазят до онова време, когато бъде близо краят му, а двама ще се запазят до края.

22 А дето видя три глави почиващи, това означава,

23 че в последните дни на царството Всевишният ще въздигне три царства и ще им подчини много други, – и те ще владеят над земята и над нейните обитатели

24 с по-голямо притеснение, отколкото всички, що са били преди тях; затова те са и наречени глави на орела,

25 защото тъкмо те ще довършат беззаконията му и ще му турят край.

26 А дето видя, че голямата глава повече се не явява, това означава, че един от царете ще умре на постелката си, и то с мъки,

27 а другите двама меч ще погълне:

28 мечът на едногото ще погълне оногова, който е с него, но и той след време от меч ще умре.

29 А дето видя, че двете подкрилни пера преминаха към главата, що бе отдясно,

30 това са ония, които Всевишният е запазил до края на царството, сиреч, оскъдното и препълнено с безпокойства царство.

31 Лъвът, който ти видя да излиза от гората с рев, да говори на орела и да го изобличава в неговите неправди с всичките му думи, които ти чу,

32 това е Помазаникът, запазен от Всевишния до края против тях и против нечестията им, Който ще ги изобличи и ще им представи техните притеснения.

33 Той ще ги изправи пред съда на живите и, след като ги изобличи, ще ги накаже.

34 По Своето милосърдие Той ще избави остатъка от Моя народ – ония, които са се запазили в Моите предели, и ще ги зарадва, докле настане краят – съдният ден, за който ти бях казал отначало.

35 Такъв е сънят, който ти видя, и такова е значението му.

36 Само ти бе достоен да знаеш тая тайна на Всевишния.

37 Всичко това, що видя, напиши на книга и остави на скрито място;

38 и научи на него мъдрите от народа си, чиито сърца намериш способни да възприемат и да пазят тия тайни.

39 А ти остани тука още седем дена, за да ти се покаже онова, което ще бъде угодно на Всевишния да ти покаже“. И си отиде от мене.

40 Когато, след като изминаха седемте дена, целият народ чул, че аз не съм се върнал в града, събраха се всички от малко до голямо и, като дойдоха при мене, казаха ми:

41 „с какво прегрешихме против тебе? и с какво те обидихме, та ни остави и седиш на това място?

42 От целия народ само ти ни остана като грозд от лоза, като светило на тъмно място и като пристанище и кораб, избавен от буря.

43 Нима са малко бедите, които ни постигнаха?

44 Ако ни оставиш, по-добре щеше да бъде за нас да бяхме изгорели, когато горя Сион,

45 защото ние не сме по-добри от ония, които там измряха“. И плакаха те с висок глас. Като им отговарях, аз казах:

46 „надявай се, Израилю, и не скърби, доме Иаковов,

47 защото Всевишният ви помни, и Силният не ви е забравил в бедите.

48 И аз не съм ви оставил и не съм си отишъл от вас, но дойдох на това място да се помоля за разорения Сион и да прося милосърдие за унизената ваша светиня.

49 Сега нека всеки отиде у дома си, и аз ще дойда при вас след тия дни“.

50 И народът си отиде в града, както му казах.

51 Аз пък останах на полето седем дена, както ми беше заповядано, и се хранех през тия дни само с полски цветя, и тревата ми беше храна.
Copyright information for BulOrth