2 Chronicles 11

1 a  Р овоам пристигна в Иерусалим и свика от Иудиния и Вениаминовия дом сто и осемдесет хиляди отбор войници, за да воюват с Израиля и да възвърнат на Ровоама царството.

2 b  И биде слово Господне към Самея, човека Божий, и биде казано:

3 кажи на Соломоновия син Ровоама, цар иудейски, и на цял Израил в Иудиното и Вениаминовото коляно:

4 c  тъй говори Господ: не отивайте и не почвайте война с братята си; върнете се всякой у дома си, защото Аз сторих това. Те послушаха думите Господни и се върнаха от похода против Иеровоама.

5 Ровоам живееше в Иерусалим и обгради градовете в Иудея със стени.

6 d  Укрепи Витлеем, Етам, Техоя,

7 Ветцур, Сохо, Одолам,

8 Гет, Мареша, Зиф,

9 Адораим, Лахис, Азека,

10 Цора, Аиалон и Хеврон, които бяха в Иудиното и Вениаминовото коляно.

11 Укрепи тия твърдини и нареди в тях началници и складове за жито, дървено масло и вино.

12 И на всеки град даде щитове и копия и ги укрепи твърде здраво. За него останаха Иуда и Вениамин.

13 Свещениците и левитите, колкото имаше по цялата земя Израилска, се събраха при него от всички краища,

14 e  защото левитите оставиха градските си околини и владенията си и дойдоха в Иудея и в Иерусалим, понеже Иеровоам и синовете му ги отстраниха от свещенството Господне

15 f  и си поставиха жреци за оброчищата, за козлите и за телците, които той направи.

16 А след тях и от всички колена Израилеви, които имаха разположено сърце да търсят Господа, Бога Израилев, идеха в Иерусалим, за да принасят жертви на Господа, Бога на отците си.

17 g  Те закрепиха царството Иудино и поддържаха Соломоновия син Ровоама три години, защото ходеха по пътя на Давида и Соломона в тия три години.

18 h  Ровоам си взе за жена Махалата, дъщеря на Еримота, сина Давидов, и на Авихаил, дъщеря на Елиава, сина Иесеев,

19 и тя му роди синове: Иеуса, Шемария и Захама.

20 i  След нея той взе Мааха, дъщеря Авесаломова, и тя му роди Авия, Атая, Зиза и Шеломита.

21 j  Ровоам обичаше Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници, защото той имаше осемнайсет жени и шейсет наложници, и роди двайсет и осем синове и шейсет дъщери.

22 k  Ровоам постави Авия, Маахин син, за глава (и) княз над братята му, защото искаше да го възцари.

23 Работейки благоразумно, той разпрати всичките си синове по всички земи на Иуда и Вениамина, по всички укрепени градове, даде им голяма издръжка и за тях доведе много жени.
Copyright information for BulOrth