2 Chronicles 3

1 a  И начена Соломон да строи дома Господен в Иерусалим, на планина Мория, която бе посочена на баща му Давида, на онова място, що бе приготвил Давид, върху гумното на иевусееца Орна.

2 А начена да го строи на втория ден от втория месец през четвъртата година на своето царуване.

3 b  Основата, положена от Соломона при граденето на дома Божий, беше тая: дължина шейсет лакти, по старата мярка, а широчина – двайсет лакти;

4 c  а притворът пред дома беше дълъг колкото ширината на дома – двайсет лакти, висок пък – сто и двайсет. И отвътре го обкова с чисто злато.

5 d  А главния дом облече с кипарисово дърво, обкова го с най-хубаво злато и изработи по него палми и верижки.

6 e  И украси дома с драгоценни камъни за хубост; а златото беше парваимско злато.

7 И обкова със злато дома, гредите, праговете, стените му (и прозорците) и вратите му, и по стените извая херувими.

8 f  И направи Святая-Святих: дължината ѝ според широчината на дома – двайсет лакти, и широчината ѝ – двайсет лакти; и покри я с шестстотин таланта найдобро злато.

9 Тежината на гвоздеите беше петдесет сикли злато (всякой гвоздей) . Горниците тъй също обкова със злато.

10 g  А в Святая-Святих направи два херувима, резбарска работа, и ги обкова със злато.

11 h  Крилата на херувимите бяха на длъж двайсет лакти: едното крило, пет лакти, се допираше до стената на дома, а другото крило, също пет лакти, се срещаше с крилото на другия херувим;

12 също и едното крило на другия херувим, пет лакти, се допираше до стената на дома, а другото крило, пет лакти, се срещаше с крилото на другия херувим.

13 i  Крилата на херувимите бяха разперени на двайсет лакти; а тия стояха на нозете си с лице към храма.

14 j  И направи завеса от син, пурпурен и багрен плат и от висон, и на нея изобрази херувими.

15 k  И пред храма направи два стълба, високи по трийсет и пет лакти, и главуляк отгоре на всеки пет лакти.

16 l  И направи верижки, както в светилището, и ги положи върху стълбовете, и направи сто нара, които тури на верижките.

17 m  И постави стълбовете пред храма: единия отдясно, другия отляво, и нарече десния Иахин, а левия Воаз.
Copyright information for BulOrth