2 Chronicles 13

1 a  В осемнайсетата година от царуването на Иеровоама се възцари Авия над Иуда;

2 b  той царува три години в Иерусалим; майка му се казваше Михаия, дъщеря Уриилова, от Гива. И Авия води война с Иеровоама.

3 c  Авия изкара на война войска от храбри люде четиристотин хиляди души отбрани, а Иеровоам излезе против него на бой с осемстотин хиляди души, тъй също отбор юнаци.

4 И застана Авия навръх планина Цемараим, една от Ефремовите планини, и каза: чуйте ме, Иеровоаме и всички израилтяни!

5 Не знаете ли, че Господ, Бог Израилев, даде Давиду царството над Израиля навеки, нему и на синовете му, според солния (вечен) завет?

6 d  Но бе въстанал Иеровоам, син на Навата, раб на Давидовия син Соломона, и се възбунтува против господаря си.

7 И събраха се около него люде долни, развратници и се укрепиха против Ровоама, сина Соломонов; а Ровоам беше млад и със слабо сърце и не устоя насреща им.

8 e  И сега вие мислите да устоите против царството Господне, що е в ръцете на Давидовите синове, защото сте голямо множество и защото имате златни телци, които Иеровоам ви направи за богове.

9 f  Не вие ли изгонихте свещениците Господни, синовете Ааронови, и левитите, и си поставихте свещеници, каквито са у народите на другите земи? Всякой, който идва за свое посвещение с телец и седем овена, той става у вас свещеник на лъжебоговете.

10 А у нас – Господ е наш Бог; ние не сме Го оставили, и Господу служат като свещеници синовете Ааронови, и левитите са при своята работа.

11 g  И изгарят Господу всесъжения всяка сутрин и всяка вечер, и благовонно кадиво, слагат хлябовете един върху други на чиста трапеза и палят златния светилник и кандилцата му, за да горят всяка вечер, защото ние пазим наредбата на Господа, нашия Бог, а вие сте Го оставили.

12 h  И ето, нам начело е Бог и Неговите свещеници и гръмогласните тръби, за да гърмят против вас. Синове Израилеви! не воювайте с Господа, Бога на вашите отци, защото няма да успеете.

13 В туй време Иеровоам проводи засада зад тила им, тъй че сам беше пред иудеите, а засадата – зад тях.

14 i  И кога се озърнаха иудеите, – ето им битка отпред и отзад; и викнаха към Господа, а свещениците затръбиха с тръби.

15 И нададоха вик иудеите. И когато иудеите завикаха, Бог порази Иеровоама и всички израилтяни пред Авия и Иуда.

16 И синовете Израилеви удариха на бяг пред иудеите; и Бог ги предаде в ръцете им.

17 Авия и народът му ги люто поразиха; и паднаха от Израиля петстотин хиляди отбор юнаци.

18 j  Тогава синовете Израилеви се смириха, а синовете Иудини станаха силни, защото се уповаваха на Господа, Бога на отците си.

19 k  Авия гони Иеровоама и му отне градовете: Ветил и подчинените нему градове, Иешана с подчинените нему градове и Ефрон с подчинените нему градове.

20 И Иеровоам не се съвзе вече в дните на Авия. Господ го порази, и той умря.

21 Авия пък се усили; взе си четиринайсет жени и роди двайсет и два сина и шестнайсет дъщери.

22 l  Другите дела на Авия, постъпките му и словата му са описани в записките на пророк Ада.
Copyright information for BulOrth