2 Chronicles 23

1 a  Н о на седмата година Иодай се ободри и взе в съюз със себе си стоначалниците: Азария, син Иерохамов, Исмаила, син Иехоханамов, Азария, син Оведов, Маасея, син Адаиев, и Елишафата, син Зихриев.

2 Те обходиха Иудея, събраха левитите от всички градове на Иудея и Израилевите отценачалници и дойдоха в Иерусалим.

3 b  И цялото събрание сключи съюз с царя в дома Божий. И Иодай им каза: ето, царевият син трябва да бъде цар, както е казал Господ за синовете Давидови.

4 c  Ето какво ще правите: една третина от вас, свещеници и левити, които дохождат в събота, ще бъдат вратари при праговете,

5 d  една третина при царския дом, и една третина – при портите на Иесод, а целият народ ще бъде в дворовете на дома Господен.

6 e  И никой да не влиза в дома Господен, освен свещениците и ония от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени; а целият народ нека стои на стража Господня.

7 И нека левитите обиколят царя от всички страни, всякой с оръжието си в ръка, и който влезе в дома Господен, да бъде убит. И бъдете при царя, кога влиза и излиза.

8 Направиха левитите и всички иудеи, каквото заповяда свещеник Иодай; и всякой взе своите човеци, които дохождаха в събота, заедно с ония, които си отиваха в събота, защото свещеник Иодай не разпусна смените.

9 f  Свещеник Иодай раздаде на стотниците копията и малките и големите цар Давидови щитове, които бяха в Божия дом;

10 и постави целия народ, всеки с оръжието си в ръка, от дясна страна на храма до лявата страна на храма, при жертвеника и при дома около царя.

11 g  Тогава изведоха царския син, възложиха му венец и накити и го обявиха за цар; помазаха го Иодай и синовете му и извикаха: да живее царят!

12 h  Като чу Готолия гласа на разтичалия се народ, който възхваляше царя, излезе при народа в дома Господен

13 i  и видя: ето, царят стои на своето възвишение при входа, а при царя – князе и тръби, и целият народ на страната се весели, тръбят с тръби и със свирала певци, изкусни в славословие. Тогава Готолия раздра дрехите си и завика: съзаклятие! съзаклятие!

14 j  А свещеник Иодай извика стоначалниците, които началствуваха над войската, и им каза: изведете я навън (от храма) , и който тръгне след нея, да бъде с меч убит. Защото свещеникът каза: не я убивайте в дома Господен.

15 k  И сториха ѝ път; а когато тя дойде при входа на конските врата на царския дом, убиха я там.

16 l  Иодай сключи завет с целия народ и с царя, за да бъдат народ Господен.

17 m  И целият народ отиде във Вааловото капище, та го разруши, и жертвениците му и истуканите му изпотрошиха, а Матана, Вааловия жрец, убиха пред жертвениците.

18 n  И повери Иодай делата на Господния дом на свещениците и на левитите (и поднови дневните свещенически и левитски смени) , както ги бе разпределил Давид в дома Господен, да възнасят всесъжение Господу, както е писано в закона Моисеев, с радост и пение, по Давидовата наредба.

19 И постави вратари при вратата на дома Господен, за да не влиза никой нечист от каквото и да е.

20 o  И взе стоначалниците и велможите, началниците народни и целия народ на страната, и всички съпроводиха царя от дома Господен; те минаха през горните врати в царския дом и туриха царя да седне на царския престол.

21 p  И веселеше се целият народ на страната, и градът се умири. А Готолия убиха с меч.
Copyright information for BulOrth