2 Kings 10

1А хав имаше седемдесет синове в Самария. Ииуй написа и прати в Самария до израилските началници, старейшини и възпитатели на Ахавовите деца писма с такова съдържание:

2 кога стигне до вас това писмо, то, понеже са при вас синовете на господаря ви, а също у вас са и колесници и коне, и укрепен град и оръжие, –

3 изберете най-добрия и най достойния от синовете на господаря си, поставете го на бащиния му престол и воювайте за дома на господаря си.

4 a  Те се уплашиха твърде много и казаха: ето, двама царе не устояха пред него, а как ще устоим ние?

5 Тогава началникът над царския дом, и градоначалникът, и старейшините, и възпитателите проводиха да кажат на Ииуя: ние сме твои раби и, каквото ни кажеш, ще направим; никого няма да поставим за цар; прави, що ти е воля.

6 Той повторно им писа такова писмо: ако сте мои и се покорявате на думата ми, вземете главите на синовете на вашия господар и дойдете утре по това време при мене в Изреел. (А царските синове бяха седемдесет души; възпитаваха ги най-видните в града.)

7 Когато стигна до тях писмото, те взеха царските синове и ги заклаха – седемдесет души, туриха главите им в кошници и му ги изпратиха в Изреел.

8 Дойде пратеникът, извести му и каза: донесохме главите на царските синове. И той каза: наредете ги на два купа при входа на портите до утре.

9 На сутринта той излезе, застана и каза на целия народ: вие сте виновни. Ето, аз въстанах против господаря си и го убих, а тия всичките кой ги уби?

10 b  А сега знайте, че няма да падне на земята нито едно слово на Господа, което Той бе изрекъл за Ахавовия дом; Господ направи това, що изрече чрез Своя раб Илия.

11 Ииуй изби всички останали от дома на Ахава в Изреел, и всичките му велможи, и близките му, и свещениците му, тъй че от него не оцеля нито един.

12 След това стана, тръгна и дойде в Самария. По пътя, когато се намираше близо до овчарския Бет-Екед,

13 c  Ииуй срещна братята на иудейския цар Охозия и попита: кои сте вие? Те отговориха: ние сме братя на Охозия, отиваме да се научим, здрави ли са синовете на царя и синовете на царицата.

14 d  А той каза: хванете ги живи. Хванаха ги живи и ги заклаха – четирийсет и двама души, при кладенеца на Бет Екед, и не остана от тях нито един.

15 e  Оттам тръгна и се срещна с Рихавовия син Ионадав, който идеше насреща му; поздрави го и му каза: разположено ли е сърцето ти тъй, както моето сърце към твоето? Ионадав отговори: да. Ако е тъй, дай си ръката. И тоя си подаде ръката, а той го качи на колесницата при себе си.

16 f  И каза: тръгвай с мене и гледай моята ревност към Господа. И го наместиха в колесницата.

17 g  Като дойде в Самария, той уби всички, останали от Ахава в Самария, тъй че съвсем го изтреби, по словото на Господа, що бе казал на Илия.

18 h  Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече.

19 Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители.

20 И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор.

21 Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай.

22 И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди.

23 Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители.

24 i  И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се.

25 j  Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище,

26 k  изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха;

27 след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.

28 Тъй изтреби Ииуй Ваала от Израилската земя.

29 l  Ала от греховете на Наватовия син Иеровоам, който бе вкарал в грях Израиля, от тях Ииуй не отстъпяше – от златните телци, които бяха във Ветил и в Дан.

30 m  И Господ каза на Ииуя: задето драговолно извърши, каквото беше праведно в очите Ми – изпълни над Ахавовия дом всичко, що Ми беше на сърце, твоите синове ще седят до четвърта рода на Израилевия престол.

31 n  Но Ииуй не залягаше да върви по закона на Господа, Бога Израилев, от все сърце. Той не отстъпваше от греховете на Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.

32 o  В ония дни Господ начена да къса части от израилтяните, и Азаил ги биеше по всички Израилски предели:

33 на изток от Иордан, цялата земя Галаад, коляното Гадово, Рувимово, Манасиево, като з а хв а неш от Ароер, при поток Арнон, и Галаад и Васан.

34 p  Останалото за Ииуя и за всичко, което той извърши, и за юначните му подвизи е описано в летописите на израилските царе.

35 И почина Ииуй при отците си, и го погребаха в Самария. И вместо него се възцари син му Иоахаз.

36 Ииуй царува над Израиля в Самария двайсет и осем години.
Copyright information for BulOrth