Acts 11

1 a  А постолите и братята, които бяха в Иудея, чуха, че и езичниците приели словото Божие.

2 И когато Петър възлезе в Иерусалим, обрязаните му натякваха,

3 думайки: ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях.

4 А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки:

5 аз бях в град Иопия и, като се молех, унесох се и видях видение: слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене.

6 Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни, зверове, влечуги и птици небесни.

7 И чух глас, който ми думаше: стани, Петре, заколи и яж!

8 Пък аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми.

9 А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.

10 Това стана на три пъти; и пак се дигна всичко на небето.

11 И ето, тозчас, трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене.

12 b  А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек.

13 Той ни разказа, как видял в къщата си Ангел (светий) , който застанал и му рекъл: прати в Иопия човеци и повикай Симона, наречен Петър;

14 той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.

15 c  И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Светии, както и върху нас отначало.

16 d  Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше: „Иоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий“.

17 Ако, прочее, Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу?

18 Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.

19 e  А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха словото, освен на иудеи.

20 Имаше някои от тях кипряни и киринейци, които, като влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Иисуса.

21 f  И ръката Господня беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа.

22 Дойде слух за това до иерусалимската църква, и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия.

23 g  Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа,

24 защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.

25 h  Тогаз Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия.

26 Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни.

27 i  През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Иерусалим.

28 j  И един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия.

29 k  Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да пратят помощ на братята, които живееха в Иудея;

30 l  това и сториха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Савла.
Copyright information for BulOrth