Colossians 1

1П авел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, –

2 до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

3 a  Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас,

4 b  понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,

5 при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието,

6 c  що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат,

7 както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас,

8 и ни извести за вашата чрез Духа любов.

9 d  Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране,

10 e  та да постъпвате достойно за Бога, като Му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога,

11 f  като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост,

12 g  като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината,

13 h  избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син,

14 i  в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете,

15 j  и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар;

16 k  понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти – всичко чрез Него и за Него е създадено;

17 l  Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.

18 m  И Той е Глава на тялото, сиреч на църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство;

19 n  понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота,

20 o  и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.

21 И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,

22 p  сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си,

23 ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

24 q  Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата,

25 r  на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие, –

26 s  тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му,

27 t  на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;

28 u  Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Иисуса;

29 v  за това се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.
Copyright information for BulOrth