a Дан. 1:7.
b Пс. 103:15.
c Бит. 2:14.
d Дан. 12:6. Откр. 1:13.
e Откр. 1:14-15. Иез. 1:24.
f Иов. 4:14. Дан. 7:28.
g Дан. 8:18.
h Откр. 1:17.
i Дан. 9:23.
j Дан. 9:23. Числ. 29:7; 30:14.
k Дан. 12:1. Иуд. 1:9. Откр. 12:7.
l Дан. 10:5, 16.
m Дан. 10:11.

Daniel 10

1 a  В третата година на персийския цар Кира биде откровение Даниилу, който се наричаше с име Валтасар; и истинско беше това откровение и от голяма сила. Той разбра това откровение и разумя това видение. 2В тия дни аз, Даниил, бях в тъга цели три седмици. 3 b  Вкусен хляб не ядох; месо и вино не влезе в устата ми, и с мазила се не мазах, докле не изтекоха трите седмици. 4 c  А в двайсет и четвъртия ден на първия месец бях при брега на голямата река Тигър; 5 d  дигнах очи и видях: ето един мъж, облечен в ленени дрехи, и кръстът му бе препасан със злато от Уфаз. 6 e  Тялото му беше като топаз, лицето му – като вида на светкавица, очите му – като запалени светила, ръцете му и нозете му по вид – като лъскава мед, и гласът на думите му – като глас на множество люде. 7И само един аз, Даниил, видях това видение, а които люде бяха с мене, не видяха това видение; но силен страх нападна върху тях, и те избягаха, за да се скрият; 8 f  и останах сам и гледах на това велико видение, но в мене сила не остана, и видът на лицето ми се измени твърде много, не остана в мене бодрост. 9 g  И чух гласа на думите му; и, щом чух гласа на думите му, вцепенен паднах ничком и лежах с лице към земята. 10 h  Но ето, ръка се допря до мене и ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми. 11 i  И каза ми той: „Данииле, желани мъжо! вникни в думите, които ще ти кажа, и стани право на нозете си, защото при тебе съм проводен днес“. Като ми каза тия думи, аз се изправих разтреперан. 12 j  Но той ми каза: „не бой се, Данииле; от първия ден, когато разположи сърцето си, да достигнеш разбиране и да се смириш пред твоя Бог, твоите думи бяха чути, и аз щях да дойда според думите ти, 13 k  но князът на персийското царство стоя срещу мене двайсет и един ден; ала ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне, и аз останах там при персийските царе. 14А сега дойдох да ти явя, какво ще бъде с твоя народ в последните времена, защото видението се отнася към далечни дни“. 15Докле ми говореше такива думи, паднах ничком на земята и онемях. 16Но ето, един, по вид приличен на синовете човешки, се допря до устните ми, и аз отворих устата си, заговорих и рекох ономува, който стоеше пред мене: „господарю мой, от това видение моите вътрешности се превърнаха в мене, и у мене сила не остана. 17И как може рабът на такъв мой господар да говори с тоя мой господар? защото у мене няма сила, и дишането спря в мене“. 18 l  Тогава пак се допря до мене тоя човешки образ, укрепи ме 19 m  и рече: „не бой се, желани мъжо! мир тебе; дерзай, дерзай!“И когато той говореше с мене, аз се укрепих и рекох: „говори, господарю мой, защото ти ме укрепи“. 20И той ми каза: „знаеш ли, защо дойдох при тебе? Сега ще се върна, за да се боря с персийския княз; а кога изляза, ето, ще дойде гръцкият княз. 21Но аз ще ти обадя, какво е начертано в истинското писание; и няма никой, който би ме поддържал в това, освен Михаил, вашия княз.
Copyright information for BulOrth