a Притч. 30:30. Иер. 48:40. Иез. 17:3.
b Дан. 7:19. Ис. 28:3. Откр. 13:1.
c Дан. 8:9. Откр. 13:5.
d Откр. 4:2. Дан. 7:22. Ис. 6:1.
e Откр. 5:11; 20:12.
f Откр. 13:5; 19:20; 20:10.
g Дан. 2:21.
h Мат. 24:30. Иоан. 3:13. Откр. 1:13.
i Дан. 2:44; 4:31. Мих. 4:7. Лук. 1:33.
j Дан. 5:7.
k Дан. 7:27. Откр. 7:12; 11:15.
l Дан. 7:7.
m Откр. 17:12, 16.
n Откр. 11:7.
o Дан. 7:9. Мат. 25:34. Деян. 3:20.
p Откр. 12:3; 17:12.
q Дан. 11:36. Откр. 12:14.
r 1 Кор. 15:24.
s Лук. 1:33.

Daniel 7

1В първата година на Валтасара, вавилонския цар, Даниил видя сън и пророчески видения в главата си върху своето легло. Тогава той записа тоя сън, като изложи главното. 2Заговори Даниил и рече: гледах в нощното си видение, и ето, четирите ветрове небесни се бореха на голямото море, 3и четири големи звяра излязоха от морето, неприлични един на други. 4 a  Първият беше като лъв, но крилете му орлови: гледах, докле му изскубаха крилете, и биде дигнат от земята и се изправи на нозе като човек, и даде му се човешко сърце. 5И ето, още един звяр, втори, приличен на мечка, стоеше откъм едната страна, и три глика в устата му, между зъбите му; нему бе казано тъй: „стани, яж много месо!“ 6После видях: ето, още един звяр, като леопард: на гърба му четири птичи крила, и четири глави имаше тоя звяр, и дадена му бе власт. 7 b  След това гледах в нощните видения, и ето, четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен; имаше големи железни зъби; той пояжда и троши, а остатъците тъпче с нозе; той се отличаваше от всички предишни зверове, и имаше десет рога. 8 c  Гледах тия рогове, и ето, измежду тях излезе още един малък рог, и три от предишните рогове бяха с корен изтръгнати пред него; и ето, на тоя рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надуто. 9 d  Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му – като чиста вълна; престолът Му – като огнен пламък, колелата Му – като пламтящ огън. 10 e  Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха. 11 f  Видях тогава, че за изречените горделиви думи, каквито рогът говори, звярът биде убит пред очите ми, и тялото му смазано и предадено на огън, за да изгори. 12 g  И от другите зверове биде отнета властта им, и животът им се продължи само до време и до срок. 13 h  Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. 14 i  И Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши. 15Духът ми се разтрепери в мене, Даниила, в тялото ми, и виденията на главата ми ме смутиха. 16 j  Приближих се до едного от предстоещите и го попитах за истинското значение на всичко това, и той заговори с мене и ми обясни смисъла на казаното: 17„тия големи зверове, които са четири, означават, че четирма царе ще се издигнат от земята. 18 k  След това светиите на Всевишния ще вземат царството и ще го владеят вовеки и вовеки веков“. 19 l  Тогава поисках точно обяснение за четвъртия звяр, който се отличаваше от всички и беше твърде страшен, с железни зъби и медни нокти, пояждаше и трошеше, а остатъците с нозе тъпчеше, 20 m  и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три, – за оня същия рог, на който имаше очи и уста, що говореха горделиво, и който наглед стана по-голям от другите. 21 n  Гледах, как тоя рог водеше борба със светиите и ги надвиваше, 22 o  докле най-после, дойде Старият по дни, и съд биде даден на светиите на Всевишния, и настъпи време, светиите да завладеят царството. 23Върху това той каза: „четвъртият звяр значи: четвърто царство ще има на земята, отлично от всички царства, което ще пояжда цялата земя, ще я тъпче и ще съкрушава. 24 p  А десетте рога значат, че от това царство ще се издигнат десет царя, и след това ще се издигне друг, отличен от предишните, и ще унижи трима царе, 25 q  и против Всевишния ще произнася думи и ще угнетява светиите на Всевишния; дори ще замисли да отмени у тях празничните времена и закона, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и полувреме. 26 r  После ще седнат съдии и ще отнемат от него властта да погубва и да изтребва докрай, 27 s  а царството и властта и царственото величие по цялото поднебесие ще се даде на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е царство вечно, и всички властници ще служат и ще се покоряват Нему“. 28Тук е краят на словото. Мене, Даниила, силно ме смущаваха размишленията ми, и лицето ми се измени, но словото запазих в сърцето си.
Copyright information for BulOrth