Deuteronomy 12

1 a  Е то наредбите и законите, които сте длъжни грижливо да изпълнявате в земята, която Господ, Бог на твоите отци, ти дава да владееш, през всички дни, през които ще живеете в оная земя.

2 b  Разорете всички места, дето народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високи планини и хълмове и под всяко клончесто дърво;

3 разрушете жертвениците им и съборете стълбовете им, изгорете с огън дъбравите им и строшете истуканите на боговете им, затрийте и името им от онова място.

4 Не това вие трябва да правите за Господа, вашия Бог;

5 c  но обръщайте се към онова място, което Господ, Бог ваш, избере от всичките ви колена, за да пребъдва там името Му, и там отивайте,

6 d  там принасяйте своите всесъжения, жертви, десетък, и възношението на ръцете си, и своите оброци, доброволни приноси (и мирните си жертви) , и първородните от едрия си и дребен добитък;

7 e  и там яжте пред Господа, вашия Бог, и веселете се вие и вашите челяди за всичко, приготвено от ръцете ви, с което те е благословил Господ, Бог твой.

8 Там не бива да правите всичко, както сега тук правим, – всеки, каквото му се струва за право;

9 f  защото сега не сте още влезли в мястото на покоя и в дела, който Господ, Бог твой, ти дава.

10 g  Но кога преминете Иордан и се заселите в земята, която Господ, Бог ваш, ви дава за дял, и кога ви успокои от всички ваши врагове, които ви окръжават, и заживеете безопасно,

11 h  тогава, в онова място, що избере Господ, Бог ваш, за да пребъдва там името Му, там принасяйте всичко, що ви заповядвам (днес) : своите всесъжения, жертви, десетъци, възношението на ръцете си и всичко, що сте по оброк избрали и обещали на Господа, (вашия Бог) ;

12 i  и веселете се пред Господа, вашия Бог, вие и вашите синове, дъщери, роби, робини, и левитинът, който е посред жилищата ви, понеже той няма част и дял с вас.

13 j  Гледай да не принасяш всесъженията си на всяко място, което видиш,

14 а само на онова място принасяй всесъжението си, което Господ (Бог твой) избере в едно от твоите колена, и прави всичко, що ти заповядвам (днес) .

15 k  Обаче, кога и да пожелае душата ти, можеш да колиш и да ядеш, по благословение от Господа, твоя Бог, месо, което ти е дал Той, във всичките си жилища: нечист и чист може да яде това, както ще яде сърна и елен;

16 l  само кръв не яжте, изливайте я на земята като вода.

17 m  Не бива да ядеш в жилищата си десетъка от твое жито, твое вино и твое дървено масло, както и първородните от едрия ти и дребния ти добитък и от всичките ти оброци, които си обещал, и от доброволните ти приноси, и възношенията на ръцете ти;

18 n  но яж (само) това пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ, Бог твой, – ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът (и пришълецът) , който е в жилищата ти, и весели се пред Господа, твоя Бог, за всичко, що е приготвено от ръцете ти.

19 o  Гледай, никога да не изоставяш левитина през дните, (които ще живееш) в земята си.

20 p  Кога разшири Господ, Бог твой, пределите ти, както ти бе говорил, и ти кажеш: „да поям месо“, защото душата ти ще пожелае да яде месо, – тогава яж месо, колкото ти душа пожелае.

21 Ако бъде далеч от тебе мястото, което ще избере Господ, Бог твой, за да пребъдва името Му там, то коли от едрия и дребния си добитък, който ти е дал Господ (Бог твой) , както ти заповядах, и яж в жилищата си, колкото ти душа пожелае;

22 q  но яж ги тъй, както се яде сърна и елен; нечист, както и чист (у тебе) могат да ядат това.

23 r  Само гледай строго, да се не яде кръв, защото кръвта е душа: не яж душата заедно с месото;

24 не я яж: изливай я на земята като вода;

25 не я яж, за да бъде добре на тебе и на твоите деца след тебе (вовеки) , ако вършиш (добро и) справедливо пред очите на Господа (твоя Бог) .

26 Само светините си, каквито ще имаш, и оброците си донасяй, и дохождай на мястото, което избере Господ (Бог твой, за да се призовава там името Му) ;

27 па извършвай всесъженията си, месо и кръв, върху жертвеника на Господа, твоя Бог: но кръвта от другите твои жертви трябва да бъде изливана при жертвеника на Господа, твоя Бог, а месото яж.

28 Слушай и изпълнявай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на твоите деца след тебе вовеки, ако вършиш добро и угодно пред Господа, твоя Бог.

29 Кога Господ, Бог твой, изтреби от лицето ти народите, които отиваш да завладееш, и, като ги завладееш, се заселиш в земята им,

30 s  пази се, да се не впримчиш, като тръгнеш подире им, след като бъдат изтребени отпреде ти, и да не търсиш боговете им, думайки: „както са служили тия народи на боговете си, тъй ще правя и аз“;

31 t  недей прави тъй на Господа, твоя Бог, понеже всичко, от което се гнуси Господ, което Той мрази, те правят на своите богове: те и синовете си и дъщерите си изгарят на огън за своите богове.

32 u  Залягайте да изпълнявате всичко, що ви заповядвам; не прибавяй към него и не отбавяй от него.
Copyright information for BulOrth