Deuteronomy 27

1Т огава Моисей със старейшините на Израилевите (синове) заповяда на народа, като каза: изпълнявайте всички заповеди, които ви заповядвам днес.

2 a  И кога преминеш отвъд Иордан в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, постави си големи камъни и ги измажи с вар;

3 b  и напиши на тия (камъни) всички думи на тоя закон, кога преминеш (Иордан) , за да влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, в земята, дето тече мед и мляко, както ти бе говорил Господ, Бог на твоите отци.

4 Кога преминете Иордан, поставете ония камъни, както ви заповядвам днес, на планина Гевал и ги измажете с вар;

5 c  и съгради там жертвеник на Господа, твоя Бог, жертвеник от камъни, без да допреш до тях желязо;

6 жертвеника на Господа, твоя Бог, съгради от цели камъни, и възнасяй върху него всесъжение на Господа, твоя Бог,

7 d  и принасяй мирни жертви, и яж (и се насищай) там, и весели се пред Господа, твоя Бог;

8 и върху тия камъни напиши твърде ясно всички думи на тоя закон.

9 e  Тогава Моисей със свещениците левити рече към целия Израил, думайки: внимавай и слушай, Израилю: ти днес стана народ на Господа, твоя Бог.

10 f  И тъй, слушай гласа на Господа, твоя Бог, и изпълнявай (всички) Негови заповеди и наредби, които ти заповядвам днес.

11 В същия ден заповяда Моисей на народа, като каза:

12 g  кога преминете Иордан, тия трябва да застанат на планина Гаризим, за да благословят народа: Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин;

13 а тия трябва да застанат на планина Гевал, за да изрекат проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

14 Левитите да възвестят и кажат на всички израилтяни с висок глас:

15 h  проклет да е, който направи издялан или излят кумир, гнусота пред Господа, работа на художнически ръце, и го тури в тайно място! Целият народ да се обади и каже: амин.

16 i  Проклет да е, който хули баща си или майка си! И целият народ да каже: амин.

17 j  Проклет да е, който отместя междата на ближния си! И целият народ да каже: амин.

18 Проклет да е, който отбива слепия от пътя! И целият народ да каже: амин.

19 k  Проклет да е, който криво съди пришълец, сираче и вдовица! И целият народ да каже: амин.

20 l  Проклет да е, който легне с жената на баща си, защото той е открил края на бащината си завивка! И целият народ да каже: амин.

21 m  Проклет да е, който легне с какъв и да било добитък! И целият народ да каже: амин.

22 n  Проклет да е, който легне със сестра си, с бащина си дъщеря, или с майчина си дъщеря! И целият народ да каже: амин.

23 o  Проклет да е, който легне с тъща си! И целият народ да каже: амин. (Проклет да е, който легне със сестрата на жена си! И целият народ да каже: амин.)

24 p  Проклет да е, който убива тайно ближния си! И целият народ да каже: амин.

25 q  Проклет да е, който взема подкуп, за да погуби душа и да пролее кръв невинна! И целият народ да каже: амин.

26 r  Проклет да е (всеки) , който не изпълни (всички) думи на тоя закон и не постъпи според тях! И целият народ да каже: амин.
Copyright information for BulOrth