Exodus 17

1 a  И цялото общество Израилеви синове потегли на път от пустиня Син, по заповед Господня, и се разположи на стан в Рефидим; и нямаше вода да пие народът.

2 b  И народът укоряваше Моисея и думаше: дайте ни вода да пием. Каза им Моисей: защо ме укорявате? Защо изкушавате Господа?

3 c  И жадуваше за вода народът там, роптаеше против Моисея и думаше: защо ни изведе от Египет, за да умориш от жажда нас и децата ни и стадата ни?

4 d  Моисей извика към Бога и каза: какво да правя с тоя народ? Още малко, и ще ме убият с камъни.

5 e  И рече Господ на Моисея: излез пред народа, и вземи със себе си ня к ои от стареите Израилеви; вземи в ръка и тоягата си, с която удари по водата, и иди:

6 f  ето, Аз ще застана пред тебе там на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата, и от нея ще протече вода, и народът ще пие. Тъй и направи Моисей пред очите на стареите израилски.

7 И нарече това място с име: Маса и Мерива
17:7 Изкушение и караница.
, поради караницата на Израилевите синове, и защото те изкушаваха Господа, думайки: дали е между нас Господ, или не?

8 h  И дойдоха амаликитци и се биха с израилтяните в Рефидим.

9 i  Моисей каза на Иисуса: избери ни мъже (силни) и иди, та се срази с амаликитци; утре аз ще застана навръх могила та, и Божията тояга ще бъде в ръката ми.

10 j  И стори Иисус, както му каза Моисей, и (отиде да) се срази с амаликитци; а Моисей, Аарон и Ор се качиха навръх могилата.

11 k  И колчем дигнеше Моисей ръцете си, надвиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надвиваше Амалик.

12 А на Моисея натегнаха ръцете, и тогава взеха камък, та му подложиха, и той седна на него, а Аарон и Ор подпираха ръцете му, един от едната, а друг от другата страна. Тъй стояха ръцете му издигнати до залез-слънце.

13 l  И порази Иисус Амалика и народа му с острието на меча.

14 m  И рече Господ на Моисея: запиши това за спомен в книгата и внуши на Иисуса, че Аз съвсем ще излича спомена за амаликитци от поднебесието.

15 Тогава Моисей съзида жертвеник (Господу) и го нарече с име Иехова Ниси
17:15 Господ е мое знаме.
,

16 понеже, каза той, ръка има върху престола Господен: Господ ще воюва против Амалика от рода в род.
Copyright information for BulOrth