Exodus 20

1 a  Т огава Бог изрече (към Моисея) всички тия думи, като каза:

2 b  Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството;

3 c  да нямаш други богове, освен Мене.

4 d  Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;

5 e  не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,

6 f  и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

7 g  Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.

8 h  Помни съботния ден, за да го светиш;

9 i  шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи;

10 j  а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, на дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;

11 k  защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

12 l  Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

13 m  Не убивай.

14 n  Не прелюбодействувай.

15 o  Не кради.

16 p  Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

17 q  Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) – нищо, което е на ближния ти.

18 r  Целият народ чуваше гръмовете и тръбния глас и гледаше пламъка и планината, която се димеше; като видя това, целият народ отстъпи и стоеше надалеч.

19 s  И казаха на Моисея: говори ти с нас, и ние ще слушаме, но да не говори с нас Бог, за да не умрем.

20 t  И каза Моисей на народа: не бойте се; Бог дойде (при вас) , за да ви изпита и за да бъде страхът от Него пред лицето ви, та да не грешите.

21 u  И целият народ стоеше надалеч, а Моисей влезе в мрака, дето беше Бог.

22 И каза Господ на Моисея: тъй кажи (на Иакововия дом и разгласи) на Израилевите синове: вие видяхте, как Аз говорих с вас от небето;

23 v  не правете пред Мене сребърни богове, нито златни богове си правете:

24 w  направи Ми жертвеник от пръст и принасяй на него всесъженията си и мирните си жертви, овците си и воловете си; на всяко място, дето туря Аз паметник на името Си, ще дойда при тебе и ще те благословя.

25 x  Ако ли Ми направиш жертвеник от камъни, не го зидай от дялани; защото, щом туриш на тях сечивото си, ще ги оскверниш.

26 y  И да се не качваш по стъпала на жертвеника Ми, за да се не открие на него твоята голота.
Copyright information for BulOrth