Exodus 22

1 a  А ко някой открадне вол или овца и заколи, или продаде, да заплати пет вола за вол и четири овци за овца.

2 Ако някой завари крадец да подкопава и го удари, тъй че той умре, то да му се не иска кръвнина;

3 но, ако е изгряло слънце над него, да му се ис к а кръвнина. Крадецът трябва да заплати; ако ли няма с какво, да продадат самия него, та да се заплати, каквото е откраднал;

4 ако (той бъде хванат и) откраднатото се намери в ръцете му живо, било вол, или осел, или овца, да заплати (за тях) двойно.

5 Ако някой повреди нива, или лозе, като пусне добитъка си да пасе в чужда нива (според плодовете ѝ да заплати от своята нива; ако ли повреди цялата нива) , да обезщети с най-доброто от нивата си и с най-доброто от лозето си.

6 Ако се появи огън и обхване трънето и изгори кръстците, или класовете, или нивата, то оня, който е причинил тоя пожар, да заплати.

7 Кога някой даде на ближния си да му пази сребро или вещи, и те бъдат откраднати от къщата му, ако се намери крадецът, да заплати той двойно;

8 b  ако пък се не намери крадецът, нека стопанинът на къщата се яви пред съдиите (и се закълне) , че не е турил ръка върху имота на ближния си.

9 За всяка спорна вещ, за вол, осел, овца, дреха, за всяка изгубена вещ, за която някой каже, че е негова, работата на двамата трябва да дойде пред съдиите: когото осъдят съдиите, той да заплати на ближния си двойно.

10 Ако някой предаде на ближния си за пазене осел, или вол, или овца, или друг някакъв добитък, и тоя добитък умре, или бъде повреден, или бъде откаран, без да го види някой, –

11 нека бъде клетва пред Господа между двамата, че оня, който е приел, не е турил ръка върху имота на ближния си; и стопанинът трябва да я приеме, а оня да не плаща;

12 c  ако ли го откраднат от него, длъжен е да заплати на стопанина му;

13 ако пък бъде от звяр разкъсан, нека за доказателство представи разкъсаното: за разкъсаното той не плаща.

14 Ако някой заеме добиче от ближния си, и то бъде повредено, или умре, без да е бил стопанинът му при него, трябва да го заплати;

15 ако пък стопанинът му е бил при него, не е длъжен да плати; ако е било наето с пари, то отива срещу тоя наем.

16 d  Ако някой прелъсти девица несгодена и преспи с нея, да ѝ даде вено (и да я вземе) за жена;

17 ако ли бащата не се съгласи (и не желае) да му я даде, да заплати (на бащата) толкова сребро, колкото се пада за вено на девици.

18 e  Врачка да се не оставя жива.

19 Всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.

20 f  Който принася жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен.

21 g  Пришълеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя.

22 h  Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте;

23 ако ли ги притесниш, кога завикат към Мене, че чуя вика им,

24 и ще се разпали гневът Ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, и децата ви – сираци.

25 i  Ако заемеш пари на някой сиромах от народа Ми, не го притеснявай и не му налагай лихва.

26 j  Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни я до залез-слънце,

27 защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му: с какво ще спи той? И кога завика към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив.

28 k  Съдиите не злослови и началника на твоя народ не укорявай.

29 l  Не закъснявай (да Ми принасяш) първите плодове от гумното си и от жлеба си; давай Ми първородния от синовете си;

30 също прави и с вола си и с овцата си (и с осела си) ; седем дена да бъдат при майка си, а на осмия ден ги давай Мене.

31 m  И ще Ми бъдете свети люде; и месо, разкъсано от звяр на полето, не яжте: на псетата го хвърляйте.
Copyright information for BulOrth