Exodus 26

1 a  А скинията направи от десет платнища препреден висон и синя, пурпурена и червена вълна, и по тях направи херувими из к усна работа;

2 дължината на всяко платнище да бъде двайсет и осем лакти, а широчината на всяко платнище – четири лакти: една мярка за всички платнища.

3 Петте платнища да бъдат съединени едно с друго, и петте д р у г и платнища съединени едно с друго.

4 Направи (им) сини петлици по ивата на първото платнище, в края, дето се съединяват двете половини; тъй направи и по ивата на последното платнище, дето се съединяват двете половини;

5 петдесет петлици направи на едното платнище и петдесет петлици направи по ивата на платнището, което се съединява с другото; петлиците да се посрещат една с друга.

6 И направи петдесет златни кукички и с кукичките съедини едно платнище с друго, и скинията ще бъде едно цяло.

7 b  Направи и платнища от козина, за да покриваш скинията; такива платнища направи единайсет;

8 едното платнище да бъде дълго трийсет лакти, а широко четири лакти; това е едното платнище: една мярка да бъде за единайсетте платнища.

9 И съедини петте платнища отделно и шестте платнища отделно; шестото платнище откъм предната страна на скинията прегъни одве.

10 c  Направи петдесет петлици по ивата на крайното платнище, за да се съедини то с другото, и петдесет петлици (направи) по ивата на другото платнище, за да се съедини с него;

11 d  направи петдесет медни кукички и тури кукичките в петлиците, и съедини покрива, за да бъде едно.

12 А излишъкът, който остава от платнищата на скинията, – половината от излишното платнище да бъде спусната на задната страна на скинията;

13 излишъкът пък от дължината на платнищата на скинията, – лакът от едната и лакът от другата страна, – да бъде спуснат отстрани на скинията от едната и от другата страна, за да я покрива.

14 e  И направи покривка за покрива от червено боядисани овнешки кожи и още ед на покривка от сини кожи за отгоре.

15 f  И направи от дърво ситим дъски за скинията, които да стоят прави:

16 десет лакти дълга (направи) дъската, и лакът и половина да е широка всяка дъска.

17 На всяка дъска (на краищата) да има по два зъба, един срещу друг: тъй направи с всички дъски на скинията.

18 Тъй направи дъските за скинията: двайсет дъски за южната страна към пладне,

19 и под двайсетте дъски направи четирийсет сребърни подножки: две подножки под една дъска за двата ѝ зъба. и две подножки под друга дъска за двата ѝ зъба;

20 и двайсет дъски за другата страна към север,

21 и за тях – четирийсет подножки сребърни: две подножки (за двата ѝ зъба) под една дъска, и две подножки под друга дъска (за двата ѝ зъба) ;

22 а за задната страна на скинията към запад направи шест дъски,

23 и две дъски направи за ъглите на скинията откъм задната страна;

24 те трябва да бъдат съединени отдолу и съединени отгоре с една гривна; тъй трябва да бъде с двете; те да бъдат за двата ъгла;

25 и тъй ще бъдат осем дъски, и за тях шестнайсет сребърни подножки: две подножки под една дъска, и две подножки под друга дъска (за двата ѝ зъба) .

26 Направи също върлини от дърво ситим, пет (върлини) за дъските на едната страна на скинията,

27 и пет върлини за дъските на другата страна на скинията, и пет върлини за дъските на задната страна отзад скинията, към запад;

28 а вътрешната върлина да минава по средата на дъските от единия край до другия;

29 дъските обкови със злато, гривните, за провиране на върлините, направи от злато, и върлините обкови със злато.

30 g  И въздигни скинията по образеца, що ти бе показан на планината.

31 И направи завеса от синя, пурпурена и червена вълна и препреден висон; на нея да бъдат направени херувими изкусна работа;

32 и окачи я на четири стълба от ситим, обковани със злато, със златни кукички, на четири сребърни подножки;

33 h  и окачи завесата на кукичките и внеси там зад завесата ковчега на откровението; и завесата ще ви отделя светилището от святая-святих.

34 i  И тури очистилището върху ковчега на откровението в святая-святих.

35 j  И тури трапезата извън завесата, и светилника – срещу трапезата отстрани на скинията към юг; а трапезата тури на северната страна (на скинията) .

36 И направи завеса за входа на скинията от синя, пурпурена и червена вълна, и от препреден висон везана работа;

37 направи за завесата пет стълба от ситим и ги обкови със злато; кукичките за тях да са златни; и излей за тях пет медни подножки.
Copyright information for BulOrth