Exodus 6

1 a  И рече Господ Моисею: сега ще видиш, какво ще направя с фараона; по действие на силна ръка той ще ги пусне; по действие на силна ръка дори ще ги изпъди от земята си.

2 b  И говори Бог на Моисея и му рече: Аз съм Господ.

3 c  Аз се явявах на Авраама, Исаака и Иакова с името „Бог Всемогъщий“; а с името Си „Господ“
6:3 Иехова.
не съм им се открил;

4 и Аз сключих с тях Моя завет, за да им дам Ханаанската земя, земята на тяхното странствуване, в която те странствуваха.

5 e  И Аз чух, как синовете Израилеви стенат, задето египтяни ги държат в робство, и си спомних за Моя завет.

6 Затова кажи на синовете Израилеви: Аз съм Господ, и ще ви изведа изпод египетския гнет, ще ви изтръгна от египетската робия и ще ви спася с простряна ръка и с велики съдби;

7 f  ще ви приема за Мой народ, ще ви бъда Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведе (от Египетската земя) изпод египетския гнет;

8 g  и ще ви въведа в оная земя, за която Аз, като дигнах ръка, клех се да я дам на Авраама, Исаака и Иакова, и ще ви я дам за наследство. Аз съм Господ.

9 Моисей обади това на синовете Израилеви; но те не послушаха Моисея от малодушие и поради тежката работа.

10 И каза пак Господ на Моисея и рече:

11 влез, кажи на фараона, египетския цар, да пусне синовете Израилеви от земята си.

12 h  А Моисей отговори пред Господа и рече: ето, синовете Израилеви ме не слушат; как тогава ще ме послуша фараонът? При това аз съм заеклив.

13 И говори Господ на Моисея и Аарона и им даде заповеди до синовете Израилеви и до фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от Египетската земя.

14 i  Ето началниците на поколенията им: синове на Рувима, първороден син Израилев: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми: това са семейства Рувимови.

15 j  Синове Симеонови: Иемуил и Иамин, Охад и Иахин, Цохар и Саул, син на хананейката: това са семейства Симеонови.

16 k  Ето имената на синовете Левиеви според родовете им: Гирсон, Каат и Мерари. А годините на живота Левиев бяха сто трийсет и седем.

17 l  Синове Гирсонови: Ливни и Шимеи със семействата им.

18 m  Синове Каатови: Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил. А годините на Каатовия живот бяха сто трийсет и три.

19 n  Синове Мерариеви: Махли и Муши. Това са семейства Левиеви според родовете им.

20 o  Амрам взе леля си Иохаведа за жена, и тя му роди Аарона и Моисея (и сестра им Мариам) . А годините на живота Амрамов бяха сто трийсет и седем.

21 p  Синове Ицхарови: Корей, Нефег и Зихри.

22 q  Синове Узиилови: Мисаил, Елцафан и Ситри.

23 r  Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова, и тя му роди Надава и Авиуда, Елеазара и Итамара.

24 s  Синове Корееви: Асир, Елкана и Авиасаф: това са семейства Корееви.

25 t  Елеазар, син Ааронов, взе за жена една от дъщерите Футиилови, и тя му роди Финееса. Това са началниците на левитските поколения според семействата им.

26 u  Аарон и Моисей, те са ония, на които Господ каза: изведете синовете Израилеви от Египетската земя според както са на дружини.

27 Те именно говориха на фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от Египет; това са Моисей и Аарон.

28 И тъй, в онова време, когато Господ говори на Моисея в Египетската земя,

29 Господ каза на Моисея и рече: Аз съм Господ. Кажи на фараона, египетския цар, всичко, що ти казвам.

30 v  А Моисей рече пред Господа: ами че аз съм заеклив, как ще ме послуша фараонът?
Copyright information for BulOrth