Exodus 1

1 a  Е то имената на синовете Израилеви, които влязоха в Египет с Иакова (баща им) , влязоха всеки с (цялата) своя челяд:

2 b  Рувим, Симеон, Левий и Иуда,

3 Исахар, Завулон и Вениамин,

4 Дан и Нефталим, Гад и Асир.

5 А всички, произлезли от чреслата Иаковови, бяха седемдесет (и пет) души; Иосиф пък беше вече в Египет.

6 c  И умря Иосиф и всичките му братя и целият им род;

7 d  а синовете Израилеви се разплодиха и намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, тъй че оная земя се напълни от тях.

8 И възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Иосифа,

9 и рече на народа си: ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас;

10 да измъдруваме нещо против тях, за да се не размножават; инак, кога се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из (нашата) земя.

11 И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнуряват с тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Питом и Раамсес (и Он, сиреч Илиопол) .

12 e  Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че (египтяни) се страхуваха от Израилевите синове.

13 f  И затова египтяни с жестокост караха Израилевите синове да работят

14 и правеха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост.

15 Египетският цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейки и от които едната се казваше Шифра, а другата Фуа,

16 g  и (им) рече: кога бабувате на еврейки, гледайте при раждането: ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее.

17 Но бабите се бояха от Бога и не правеха тъй, както им поръчваше египетският цар, и оставяха момчетата живи.

18 Тогава египетският цар повика бабите и им рече: защо тъй правите, че оставяте момчетата живи?

19 Бабите отговориха на фараона: еврейските жени не са като египетските: те са здрави, и преди още да отиде бабата при тях, раждат.

20 Поради това Бог даваше добро на бабите, а народът се множеше и твърде се усилваше.

21 h  И понеже бабите се бояха от Бога, Той правеше да преуспяват домовете им.

22 Тогава фараонът заповяда на целия си народ, като каза: всяко новородено (у евреите) момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.
Copyright information for BulOrth