Ezekiel 1

1 a  В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата – и аз видях Божии видения.

2 b  В петия ден на месеца (това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким) ,

3 c  биде слово Господне към Иезекииля, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.

4 d  И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, –

5 а из средата му излизаше като че ли светлина от пламък изсред огън; в средата му пък се виждаше подобие на четири животни, – и такъв беше видът им: приличаха на човек,

6 e  и всяко имаше четири лица, и всяко от тях – четири крила;

7 а нозете им – нозе прави, и стъпалата на нозете им – като стъпало на телешка нога, и блестяха като лъскава мед (и крилата им леки) .

8 И под крилата им имаше човешки ръце, на четирите им страни;

9 и четирите си имаха лица и крила; крилата им се допираха едно до друго; когато ходеха, те не се обръщаха, а вървяха всяко по посока на лицето си.

10 f  Подобието на лицето им бе: лице човешко и лице лъвско от дясна страна у всички четири; а от лява страна – лице телешко у всички четири и лице орлово у всички четири.

11 И лицата им и крилата им бяха отгоре разделени, но у всяко двете крила се допираха едно до друго, а двете покриваха телата им.

12 И вървяха те, всяко в посока на лицето си; накъдето духът искаше да отиде, там и отиваха; когато вървяха, не се обръщаха.

13 И тия животни имаха вид на разпалени въглища, на лампади: огънят се движеше между животните, и огнено сияние и светкавица излизаше из огъня.

14 g  И животните бързо се движеха насам-натам, както бляска светкавица.

15 h  И гледах животните, – и ето, на земята до тия животни по едно колело пред четирите им лица.

16 i  Колелата и направата им изглеждаха, както изглежда топаз, и всички четири си приличаха; и по изглед и по направа бяха като че колело в колело.

17 Когато вървяха, вървяха в четирите си посоки; когато вървяха, не се обръщаха.

18 j  А наплатите им – високи и страшни бяха те; наплатите им у всички четири наоколо бяха пълни с очи.

19 И когато ходеха животните, вървяха и колелата до тях; а когато животните се подигаха от земята, подигаха се и колелата.

20 k  Където духът искаше да отиде, там и те отиваха; където и да тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с тях, защото духът на животните беше в колелата.

21 Когато ходеха ония, вървяха и тия; и когато ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата.

22 Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им.

23 А под свода се простираха крилата им право едно към друго, и всяко имаше по две крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им.

24 l  И кога те ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а кога се спираха, спущаха крилата си.

25 И от свода над главите им се носеше глас; кога се спираха, спускаха крилата си.

26 m  А над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир; а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му.

27 n  И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо – от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него.

28 o  Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.
Copyright information for BulOrth