Ezekiel 11

1 a  И дигна ме духът и ме доведе при източните врата на Дома Господен, които гледаха към изток. И ето, – при входа на вратата двайсет и пет човека; и между тях видях Иазания, син Азуров, и Фалтия, син Ванеев, князе народни.

2 И Той ми каза: сине човешки! ето людете, които имат наум беззаконие и които дават лош съвет в тоя град,

3 думайки: „още е далеч; нека градим домове; той
11:3 Градът.
е котел, а ние – месо“.

4 Затова изречи против тях пророчество, пророкувай, сине човешки.

5 И слезе върху мене Дух Господен и ми каза: кажи, тъй казва Господ: което говорите вие, доме Израилев. и което ви наум идва, това Аз зная.

6 Много ваши убити сложихте в тоя град, и улиците му изпълнихте с трупове.

7 Затова тъй казва Господ Бог: вашите убити, които сложихте сред него, са месо, а той – котел; но вас Аз ще изведа из него.

8 c  Вие се боите от меч, и Аз ще напратя върху ви меч, казва Господ Бог.

9 И ще ви изведа из него, ще ви предам в ръцете на чужденци и ще извърша съд върху вас.

10 d  От меч ще паднете; на Израилевите предели ще ви съдя, ще познаете, че Аз съм Господ.

11 Той не ще бъде за вас котел, и вие не ще бъдете месо в него; на Израилевите предели ще ви съдя.

12 e  И ще познаете, че Аз съм Господ; защото по Моите заповеди не ходихте, и Моите наредби не изпълняхте, а ходихте по наредбите на околните вам народи.

13 f  И ето, когато аз пророкувах, Фалтия, Ванеевият син, умря. И паднах ничком, викнах със силен глас и казах: о, Господи Боже! нима искаш докрай да изтребиш остатъка на Израиля?

14 И биде към мене слово Господне:

15 g  сине човешки! на твоите братя, на твоите братя, на твоите еднокръвни и на целия Израилев дом, – на всички тях, живеещите в Иерусалим, казват: „живейте далеч от Господа, тая земя е дадена нам да я владеем“.

16 h  На това кажи: тъй казва Господ Бог: макар и да ги отдалечих между народите и макар да ги пръснах по земите, обаче Аз ще бъда за тях като светилище в ония земи, където отидоха.

17 i  После кажи: тъй казва Господ Бог: Аз ще ви събера измежду народите и ще ви върна от земите, в които сте разпилени; и ще ви дам земята Израилева.

18 И ще дойдат там, и ще изхвърлят из нея всичките ѝ гнусотии и всичките ѝ мръсотии.

19 j  И ще им дам едно сърце, ще вложа в тях нов дух, ще взема из тялото им каменното сърце и ще им дам сърце от плът,

20 k  за да ходят по Моите заповеди, да пазят Моите наредби и да ги изпълняват; и ще бъдат Мой народ, пък Аз ще бъда техен Бог.

21 l  А чието сърце се повлече по гнусотиите им и мръсотиите им, тяхното поведение ще обърна върху главите им, казва Господ Бог.

22 Тогава Херувимите дигнаха крилата си, и колелата бяха до тях; и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре.

23 m  И дигна се славата Господня изсред града и се спря над планината, която е на изток от града.

24 n  И духът ме подигна и ме пренесе във видение, чрез Божия Дух, в Халдея при преселниците. И видението, което видях, избягна от мене.

25 И аз разказах на преселниците всички думи на Господа, които Той ми откри.
Copyright information for BulOrth